WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever:

ACCOR SA, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van €870 366 459, met het hoofdkantoor te 82 rue Henri Farman, CS20077, 92445 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer RCS PARIS B 602 036 444, intracommunautair btw-nummer FR 93602036444 en ingeschreven bij het Franse register van reisbureaus en overige touroperators onder nummer IM091100035.

Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Publicatiedirecteur: Emanuel Baudart

Websitebeheerder:

ONLINE SAS, een dochteronderneming van de Iliad-groep
PB 438
F75366 PARIJS CEDEX 08
FRANKRIJK
Tel.: 0899 173 788 (€ 1,35 per gesprek en € 0,34 per min)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APPLICATIE PLACES BY LE CLUB ACCORHOTELS

De vennootschap Accor, een naamloze vennootschap met het hoofdkantoor te 82 rue Henri Farman, CS20077, 92445 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk, ingeschreven in het register van koophandel van Parijs onder nummer B 602 036 444 (hierna: "AccorHotels") geeft een applicatie uit onder de naam Places by Le Club AccorHotels die beschikbaar is op het sociale netwerk van Facebook) of via een speciale mobiele applicatie waarmee de leden van het Le Club AccorHotels loyalty programma Rewards-punten kunnen verdienen (hierna: de "App") volgens onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

"1 DEFINITIES"

AccorHotels: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de aanhef van deze voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Le Club AccorHotels: de algemene gebruiksvoorwaarden van het loyalty programma Le Club AccorHotels die bindend zijn voor de Leden.

Applicatie (App): heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de aanhef van deze voorwaarden.

Badge: verwijst naar een beloning toegekend aan een Gebruiker in ruil voor Check-in Places die hij/zij heeft gerealiseerd en die zijn bevestigd onder de in artikel 4 vermelde voorwaarden hieronder. De Badges worden toegekend volgens de in het Schema gedefinieerde voorwaarden.

AGV: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de app Places by Le Club AccorHotels.

Check-in Places: het opgeven van de locatiebepaling van de App tijdens een Geldige overnachting of . wanneer men na afloop van dit verblijf aangeeft een Geldige overnachting te hebben gedaan.

Deelnemende Hotels: alle hotels beheerd onder de merknaam van de AccorHotels groep die deelnemen aan het Le Club AccorHotels loyalty programma, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels. In dit verband zijn de hotels die niet beheerd worden onder de merknaam AccorHotels en opgenomen op de website https://www.accorhotels.com of op de AccorHotels mobiele app en die partners kunnen zijn van Le Club AccorHotels, geen Deelnemende Hotels.

Gebruiker: elk Lid dat zich heeft ingeschreven en die over een Places-account beschikt, in overeenstemming met artikel 3.

Geldige overnachting: een verblijf in een Deelnemend Hotel waarmee een Gebruiker de Check-in Places kan bevestigen. Enkel het verblijf komt in aanmerking dat wordt gerealiseerd in een Deelnemend Hotel en dat het recht verleent om Rewards-punten te verdienen volgens de gebruikelijke bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels.

Le Club AccorHotels account: de persoonlijke account van elk Lid waarop zijn/haar Rewards-punten worden geregistreerd.

Rewards-punten: de eenheid die een Lid normaal gesproken spaart, volgens het puntenspaarschema nadat het Lid een Geldige overnachting heeft gedaan in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels. De verkregen Rewards-punten op basis van de App zijn onderworpen aan alle regels en voorwaarden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels en met name voor wat hun geldigheidsduur betreft.

Lid: verwijst naar elke persoon die lid is van het Le Club AccorHotels loyalty programma en die als zodanig de overeenkomstige Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels heeft aanvaard en die in het bezit is van een Le Club AccorHotels loyalty kaart. Alle andere soorten kaarten (abonnementskaarten, Business Plus, ibis Business Card enz.) verlenen niet de status van Lid volgens deze AGV en kunnen daarom niet gebruikt worden om van de App te profiteren.

Places-account: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 3.

Schema: verwijst naar het document waarin de beschikbare Badges zijn vermeld alsook, voor elke Badge, de van toepassing zijnde voorwaarden om ze te verkrijgen en het aantal Rewards-punten toegekend aan het Lid wanneer het een Badge verkrijgt. Dit document is beschikbaar via de Applicatie en op de website https://www.accorhotels.com/nl/leclub/places.shtml.

2 DOEL EN AANVAARDING VAN DE AGV

De AGV hebben als doel om de voorwaarden te definiëren waaronder AccorHotels de App verstrekt en waar de Gebruikers gebruik van kunnen maken. Elk gebruik van de App is zonder voorbehoud onderworpen aan de aanvaarding van de AGV die enkel inroepbaar zijn door AccorHotels en de Gebruikers. Ze geven uiting aan de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en AccorHotels met betrekking tot de App.

Voor het doel van het verstrekken van de App behoudt AccorHotels zich op elk moment het recht voor om het geheel of een deel van de inhoud van de AGV te wijzigen. De nieuwe versies van de AGV gaan van kracht op de datum van hun uitgave. Belangrijke wijzigingen in de AGV worden via alle middelen aan de Gebruikers gemeld en zoals dit AccorHotels het best uitkomt en ze gaan van kracht vanaf deze kennisgeving.

3 INSCHRIJVING EN PLACES-ACCOUNT

De account Places by Le Club AccorHotels (hierna: de "Places-account") is de interface van de Applicatie waarmee de Gebruiker met name:

 • - Check-ins Places kan realiseren en, indien gewenst, deze kan delen op de sociale netwerken;
 • - de status van zijn Check-ins Places kan raadplegen;
 • - het Schema kan raadplegen;
 • - de verkregen Badges en het aantal verdiende Rewards-punten met de App kan controleren;
 • - de activiteiten via de App van vrienden op het sociale netwerk Facebook kan bekijken;
 • - een vriend kan uitnodigen op het sociale netwerk Facebook om de App te gebruiken.

Het gebruik van de App is voorbehouden aan de Leden die zich hebben aangemeld om van de Places-account te kunnen profiteren.

De inschrijving is gratis. Ze is afhankelijk van het gebruik van de "Facebook Login" functionaliteit aangeboden door het sociale netwerk Facebook. Daartoe moet het Lid voorafgaand een account hebben aangemaakt op deze service beschikbaar op www.facebook.com. Het gebruik van de "Facebook Login" functionaliteit biedt toegang tot de Appdoor de volgende gegevens in te voeren: naam, voornaam, foto bij het profiel van het Lid, leeftijd, geslacht, taal, land, andere openbare informatie en, als het hiertoe geen bezwaar maakt, het e-mailadres met zijn Facebook-account en zijn lijst met vrienden op het sociale netwerk Facebook.

De inschrijving van het Lid gaat in nadat het de volgende gegevens in de App heeft ingevuld:

 • - zijn/haar gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van zijn/haar Facebook-account;
 • - vervolgens het kaartnummer dat overeenkomt met zijn/haar Le Club AccorHotels account.

Na het voltooien van de inschrijving wordt de App gekoppeld met de Le Club AccorHotels account van het Lid. De App kan worden gekoppeld met slechts één Le Club AccorHotels account per keer. Alleen via deze Le Club AccorHotels account kunnen Rewards-punten gelinkt aan de Badges van de Places-account worden toegewezen.

4 BESCHRIJVING VAN DE APP

De App stelt Gebruikers in staat om Check-ins Places uit te voeren tijdens een overnachting of na een Geldige overnachting.

Om een Check-in Places uit te voeren, moet de Gebruiker naar de Places-account gaan en de instructies op het scherm volgen. De Check-in Places zijn automatisch zichtbaar voor alle andere Gebruikers van de App waarmee de gebruiker die de Check-in Places heeft uitgevoerd "vriend" is op het sociale netwerk Facebook.

Een Check-in Places moet worden uitgevoerd tussen de aankomst van de Gebruiker in het Deelnemende Hotel en het verstrijken van een termijn van zes (6) maanden vanaf de datum van het vertrek uit het hotel.

Het realiseren van een Check-in Places vervangt niet de gebruikelijke procedures met betrekking tot de aankomst van een Gebruiker in een hotel.

4.1 Bevestiging van Check-ins Places

Zodra de Gebruiker een Check-in Places heeft gerealiseerd, wordt de Check-in Places 'in behandeling' geplaatst om te worden bevestigd. Voor de betreffende Check-in Places wordt de status "in behandeling" in de Places-account weergegeven.

Om te worden bevestigd, dient de Check-in Places overeen te komen met een Geldige overnachting. Als dit het geval is, zal het Lid een bijschrijving ontvangen van Rewards-punten overeenkomend met zijn/haar verblijf op zijn/haar Club AccorHotels account volgens de gebruikelijke voorwaarden in de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels. De bijschrijving geschiedt binnen 35 dagen na de bevestiging van de Check-in Places. In de Places-account gaat de betreffende Check-in Places over van de status "in behandeling" naar de status "bevestigd". Hierover wordt de Gebruiker via de App geïnformeerd.

Voor elke Geldige overnachting kan slechts één Check-in Places per Gebruiker worden bevestigd.

De bevestiging van een Check-in Places leidt als zodanig niet tot het verdienen van Rewards-punten. Alleen het verkrijgen van een Badge in overeenstemming met artikel 4.2 kan leiden tot het verdienen van overeenkomstige Rewards-punten, zoals in het Schema omschreven.

4.2 Verkrijgen van Badges

De Gebruiker krijgt verschillende Badges zodra zijn/haar bevestigde Check-in Places het hem/haar mogelijk maken om te voldoen aan de in het Schema gestelde voorwaarden.

Elke Badge kan slechts één keer door de Gebruiker worden verkregen. Een zelfde Check-in Places kan leiden tot de verkrijging van meerdere Badges.

Rewards-punten gelinkt aan het verkrijgen van een Badge worden bijgeschreven op de Le Club AccorHotels account van de Gebruiker - binnen tien (10) dagen nadat de Badge is verkregen.

4.3 Sponsoring

Een Gebruiker kan een vriend sponsoren door hem/haar uit te nodigen om de App te gebruiken. Met deze sponsoring kunnen sponsors en gesponsorde vrienden geen extra Rewards-punten verdienen. Een sponsor kan zoveel mensen sponsoren als hij/zij dat wenst. Een persoon kan slechts één keer worden gesponsord.

5 WIJZIGING OF AFSCHAFFING VAN DE APP

AccorHotels heeft het recht om op elk moment de gehele App of een deel ervan, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te schorsen of te stoppen.

6 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET LID

Elke inbreuk op de AGV door een Gebruiker, elk misbruik of frauduleus gebruik van de App of vervalsingen van gegevens, kan leiden tot schrapping zonder kennisgeving of vergoeding van de Places-account van de Gebruiker.

Deze schrapping geschiedt onverminderd eventuele maatregelen van AccorHotels jegens de Gebruiker.

7 ASSISTENTIE EN KLACHTEN

7.1 Verzoek om assistentie

Indien een Gebruiker aan de Places-account een nummer van een loyalty kaart wenst toe te voegen die verschillend is van de loyalty kaart die hij/zij aan het begin tijdens zijn/haar registratie heeft ingevoerd, dan kan de Gebruiker van AccorHotels hierbij assistentie ontvangen via het formulier dat toegankelijk is vanaf zijn/haar Le Club AccorHotels account op de website accorhotels.com.

7.2 Klachten

Als een gebruiker van mening is dat:

 • - de Check-in Places niet werd bevestigd in overeenstemming met artikel 4,
 • of
 • - hij/zij niet Rewards-punten heeft ontvangen gelinkt aan het verkrijgen van een Badge volgens de voorwaarden voorzien in het Schema,

dan kan de Gebruiker de correctie van de afwijking aanvragen door het formulier in te vullen dat toegankelijk is vanaf zijn/haar Le Club AccorHotels account op de website accorhotels.com.

Voor een bepaald verblijf zal geen enkele klacht in aanmerking worden genomen als deze meer dan zes (6) maanden na de datum van zijn/haar vertrek uit het Deelnemende Hotel wordt ingediend of wanneer het gaat om het verkrijgen van Rewards-punten gelinkt aan het verkrijgen van een Badge, meer dan zes (6) maanden na het verkrijgen van de betreffende Badge.

8 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig artikel 32 van de [Franse] wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is de Gebruiker ervan op de hoogte dat AccorHotels een automatische verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voert voor de goede werking van de App. De gevraagde gegevens in verband met de registratie van de Gebruiker zijn verplicht, met uitzondering van de gegevens met betrekking tot een mogelijke sponsoring. Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, zal AccorHotels niet in staat zijn om het verzoek van de Gebruiker in behandeling te nemen.

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft als doel de registratie voor de App te beheren, het verstrekken van de App aan de Gebruiker en het toekennen van Rewards-punten. AccorHotels is de ontvanger van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Voor het verstrekken van de App, dient AccorHotels deze gegevens door te geven aan haar dochteronderneming Pro-FID SAS, die belast is met het loyalty programma van Le Club AccorHotels en de IT-services, met name door het bedrijf 909 C SAS.

Krachtens de artikelen 38 en volgende van de wet van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de hem/haar betreffende persoonsgegevens. Hij/zij kan zich tevens onder gegronde redenen verzetten tegen de verwerking ervan.

Om dit recht uit te oefenen, kan de Gebruiker een bericht sturen naar data.privacy@accor.com, waarin hij/zij vermeldt dat zijn/haar verzoek betrekking heeft op de App Places by Le Club AccorHotels. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat in geval van de uitoefening van zijn/haar recht tot verwijdering of verzet, de App geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor hem/haar kan worden gemaakt.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM

De App en alle onderdelen daarvan, met name de teksten, foto's, illustraties, logo's en documenten zijn, tenzij anders vermeld, de exclusieve intellectuele eigendom van AccorHotels of van haar bedrijven.

Daarom is, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving, elke reproductie of weergave van het geheel of een deel van de App of de onderdelen ervan verboden, dit geldt ook met betrekking tot elke wijziging.

Alle logo's, merken, domeinnamen, productnamen en andere tekens die betrekking hebben op AccorHotels of een van haar dochterondernemingen en aanwezig in de App zijn en blijven de exclusieve eigendom van AccorHotels of haar dochterondernemingen. Het is ten strengste verboden om deze tekens te gebruiken, te reproduceren of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun eigenaar.

10 ONTBINDING VAN DE AGV

10.1 Op initiatief van de Gebruiker

De Gebruiker kan op elk moment beslissen om te stoppen met het gebruik van de Appof deze van zijn/haar apparaat of van zijn/haar Facebook-account te verwijderen.

De Gebruiker kan ook verzoeken zijn/haar account te verwijderen door het formulier in te vullen toegankelijk vanaf zijn/haar Le Club AccorHotels account op de website accorhotels.com. Deze verwijdering leidt de facto tot de onmiddellijke ontbinding van de AGV.

10.2 Op initiatief van AccorHotels

Elk gebruik van de App dat in strijd is met de AGV, kan worden gesanctioneerd met de onmiddellijke verwijdering van de Places-account van de betrokken Gebruiker, de verwijdering van zijn/haar voordelen, van alle geregistreerde Check-in Places en vrijgegeven Badges, zonder dat de Gebruiker om welke reden dan ook aanspraak kan maken op enige vergoeding.

10.3 Gevolgen van de ontbinding

In alle gevallen leidt het verwijderen van de Places-account tot de onmogelijkheid om de App te gebruiken, alsook tot de verwijdering van alle bevestigde Check-ins Places en vrijgegeven Badges op de dag van deze verwijdering.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De AGV worden beheerst door de Franse wet, onverminderd de meer beschermende dwingende bepalingen die mogelijk van toepassing zijn in het land van de woonplaats van Gebruikers.

De Gebruikers worden gewezen op de mogelijkheid van beroep in geval van een geschil over de AGV, een conventionele bemiddelingsprocedure of om het even welke andere alternatieve geschillenbeslechting.

Ontdek alle Places badges

Badges basics

 • Welcomer vanaf de 1e check-in 50 Rewards-punten
 • Fan 5 Check-in Places bevestigd in 5 verschillende hotels 300 Rewards-punten
 • Lover 10 Check-in Places bevestigd in 10 verschillende hotels 500 Rewards-punten
 • Addict 30 Check-in Places bevestigd in 30 verschillende hotels 1500 Rewards-punten
 • Super Member 15 Check-in Places bevestigd in 3 maanden 1500 Rewards-punten
 • Addicted na 3 check-ins in hetzelfde hotel 300 Rewards-punten
 • Holiday Maker na 3 check-ins in een resort hotel 500 Rewards-punten
 • Collector na deblokkering van 5 badges 500 Rewards-punten
 • Aficionado na deblokkering van 10 badges 1000 Rewards-punten
 • Ambassadeur na deblokkering van 15 badges 3000 Rewards-punten

Badges World Location

 • Poland 5 bevestigde Places Check-ins bij hotels in Polen 200 Rewards-punten
 • Cosmopolite na 5 check-ins in 3 verschillende landen 200 Rewards-punten
 • World Citizen na 10 check-ins in verschillende landen 500 Rewards-punten
 • La vie en rose 5 Check-in Places bevestigd in hotels in Parijs (exl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 200 Rewards-punten
 • Siam smile na 5 check-ins in een hotel in Thailand 200 Rewards-punten
 • Samba na 5 check-ins in een hotel in Brazilië 200 Rewards-punten
 • Oriental explorer na 3 check-ins in een hotel in China 200 Rewards-punten
 • London Style na 5 check-ins in een hotel in Londen 200 Rewards-punten
 • German Trip na 5 check-ins in een hotel in Duitsland 200 Rewards-punten
 • Australia na 5 check-ins in een hotel in Australië 500 Rewards-punten
 • American Dream 5 bevestigde Places Check-ins bij hotels in de VS (beperkt tot 50 staten) 200 Rewards-punten
 • Mariachi 5 bevestigde Places Check-ins bij hotels in Mexico 200 Rewards-punten
 • Dolce vita 5 bevestigde Places Check-ins bij hotels in Italië. 200 Rewards-punten
 • Oasis 5 bevestigde Places Check-ins bij hotels in de Verenigde Arabische Emiraten 200 Rewards-punten
 • Riad 5 bevestigde Places Check-ins bij hotels in Marokko 200 Rewards-punten

Badges Hotels

 • So Sofitel 3 Check-in Places bevestigd in SO/ hotels (exl. Sofitel) 300 Rewards-punten
 • The Sebel 3 bevestigde Places Check-ins bij hotels van The Sebel 500 Rewards-punten
 • Mama Shelter 3 bevestigde Places Check-ins bij hotels van Mama Shelter 200 Rewards-punten
 • Magnifique Traveler na 3 check-ins in Sofitel-hotels 800 Rewards-punten
 • Design your journey na 3 check-ins in een Pullman hotel 500 Rewards-punten
 • Memorable Traveler na 2 check-ins in een MGallery 500 Rewards-punten
 • Novotel relax na 3 check-ins in een Novotel hotel 200 Rewards-punten
 • Enthusiastic traveler na 3 check-ins in een Mercure hotel 150 Rewards-punten
 • Like at home na 3 check-ins in een Adagio hotel 300 Rewards-punten
 • Happy Traveler na 3 check-ins in een Ibis styles 100 Rewards-punten
 • Ibis 3 bevestigde Places Check-ins bij ibis hotels (m.u.v. ibis Styles, ibis Budget en ibis in China) 100 Rewards-punten
 • Banyan Tree 3 Places check-ins bevestigd in Banyan Tree hotels 800 Rewards-punten
 • Angsana 3 Places check-ins bevestigd in Angsana hotels 500 Rewards-punten
 • Cassia 3 Places check-ins bevestigd in Cassia hotels 300 Rewards-punten
 • Rixos 500 punten vergaard in stijl! U heeft de Rixos-badge verdiend... Welke zal de volgende zijn? 500 Rewards-punten
 • Mantis 3 Places check-ins bevestigd in een Mantis hotel 500 Rewards-punten

Badges Activity

 • spa lover 3 bevestigde Places Check-ins bij hotels met een centrum voor thalassotherapie en/of met het woord 'Spa' in de naam van het hotel 300 Rewards-punten
 • Golf 1 Check-in Places bevestigd in een hotel met golfbaan en/of met het woord Golf in de naam 500 Rewards-punten
 • Birdie 2 Check-in Places bevestigd in een hotel met golfbaan en/of met het woord Golf in de naam 300 Rewards-punten
 • Airport 15 bevestigde Places Check-ins bij hotels in de buurt van een vliegveld 200 Rewards-punten

Badges Events

 • Starting-blocks 1 bevestigde Places Check-in voor een verblijf in een hotel tijdens de Olympische zomer- of winterspelen in de organiserende stad van het evenement (m.u.v. hotels in de buitenwijken). 100 Rewards-punten
 • Happy New Year 1 Check-in Places bevestigd op 31 december of 1 januari na één overnachting (nacht van 31 december op 1 januari) 100 Rewards-punten
 • Tennis grand slam 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting tijdens een Grand Slam toernooi in een hotel in de stad van het evenement (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Carnival - Rio 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Rio de Janeiro tijdens het Rio de Janeiro festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Carnival - Venise 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Venetië tijdens het Venice Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Carnival - Nice 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Nice tijdens het Nice Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Fashion Week - Londres 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Londen tijdens de London Haute Couture Fashion Week (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Fashion Week - New-York 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in New York tijdens de New York City Haute Couture Fashion Week (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Fashion Week - Milan 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Milaan tijdens de Milan Haute Couture Fashion Week (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Fashion Week - Paris 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Parijs tijdens de Paris Haute Couture Fashion Week (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Film Festival - Cannes 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Cannes tijdens het Cannes Film Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Film Festival - Deauville 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Deauville tijdens het Deauville Film Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Film Festival - Cabourg 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Cabourg tijdens het Cabourg Film Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Film Festival - Los Angeles 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Los Angeles tijdens het Los Angeles Film Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Film Festival - Berlin 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Berlijn tijdens het Berlin Film Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten
 • Film Festival - Venise 1 Check-in Places bevestigd voor een overnachting gecompleteerd in een hotel in Venetië tijdens het Venice Film Festival (excl. overnachtingen in plaatsen/steden in de buurt) 100 Rewards-punten

Gebruik Places op uw computer

Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
Use-Places-on-your-computer
 • 1 - Synchronisatie van de accounts

  Log In op uw Facebook account en Le Club Accorhotels voor uw check ins en om het historisch activiteitenoverzicht te raadplegen.

 • 2- Voer een check in uit

  Voor of na uw verblijf; het is uw beslissing

 • 3-Beloning

  U krijgt bericht zodra uw check-in is gecontroleerd en gevalideerd.

Gebruik Places via uw app

 • 1 - Synchronisatie van de accounts

  Log In op uw Facebook account en Le Club Accorhotels voor uw check ins en om het historisch activiteitenoverzicht te raadplegen.

 • 2- Voer een check in uit

  Voor of na uw verblijf; het is uw beslissing

 • 3-Beloning

  U krijgt bericht zodra uw check-in is gecontroleerd en gevalideerd.

Ovrnacht in een hotel dat deelneemt aan het programma, check-in via de app Places en u spaart badges en Rewards-punten. Zo simpel is het, dus profiteer ervan!

 • Overnacht in meer dan 3760 hotels

 • Deblokkeer badges wanneer u incheckt

 • Spaar rewards-punten

Hier

wordt u

beloond

Novotel Lyon Bron - Frankrijk

Hoe werkt het?

STAP 1: CHECK IN

Voer uw check uit via de app tijdens of na uw verblijf.

STAP 2: BEVESTIGING

Onze teams controleren de geldigheid van uw check-in. Ons team houdt u op de hoogte.

STAP 3: BELONING

Spaar badges om rewards-punten te sparen.

Algemene voorwaarden

MIJN BELONINGEN

Bekijk al uw beloningen in uw profiel

Uw opgespaarde check ins leveren u badges op. Elke badge geeft recht op punten.
Wereldreiziger, sportief of verslaafd aan spa's, er is ook een badge voor u:
 • • Bestemmingen
 • • Activiteiten
 • • Hotels
 • • Evenementen
Zie alle badges

DE VOORDELEN VAN DE APP

Nodig uw uit vrienden via sms, e-mail, Facebook of Twitter om met u mee te doen! Wie verzamelt de meeste badges?

Hoe u "PLACES" kunt gebruiken via de app

Zie de belangrijke stappen

Andere manieren om rewards-punten te sparen

Boek, verblijf, spaar

Zoveel manieren om rewards-punten te sparen

Meer informatie
Actuele aanbiedingen

Spaar extra rewards-punten tijdens uw verblijf in ons aanbod.

Boek nu
Onze merken

Spaar nog meer rewards-punten met onze geselecteerde partners

Profiteer nu

U kunt punten verdienen door te boeken bij onze hotels.

Reserveren

Ook lid worden? Het is gratis!

Lid worden

Merken die deelnemen aan het loyalty programma Le Club AccorHotels