ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

VANAF 3 JULI 2018

1 .KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

Het loyalty programma Le Club AccorHotels (het “Programma”), aangeboden door PRO-FID SAS (de “Beheerder”), vennootschap belast met de klantenbinding van de hotels binnen de AccorHotels-groep, heeft als doel zijn leden (de Leden) tijdens hun verblijf in de hotels van de groep AccorHotels die meedoen aan het Programma evenals bij de Partners van het Programma, te laten profiteren van de hieronder genoemde voordelen.

Het Le Club AccorHotels-programma is alleen beschikbaar als de wetgeving van het land waar het Lid woont dit toestaat. Is dit niet het geval dan is deelname aan het Programma niet toegestaan en ongeldig.

2. DEFINITIES

– Check-in: Datum van aankomst in het hotel.
– Check-out: Datum van vertrek uit het hotel.
– Gast: Een natuurlijke persoon die niet Lid is van het Programma die een nacht of een Day Use in een hotel verblijft.
– Day use: Reservering van een hotelkamer of een bureau voor slechts één dag (aankomst en vertrek op dezelfde dag).
– Voorschot: Voorschot in contant geld dat bij uitzondering door sommige hotels wordt toegestaan en waarmee geen Punten kunnen worden gespaard.
– Lid: Gast die zich heeft ingeschreven voor het Programma en akkoord is gegaan met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
- Geldige Nacht: Een nacht die wordt doorgebracht door een Lid, waarvan de optelling toelaat om toegang te krijgen tot een status volgens het schema van artikel 8. Alleen de nachten die worden doorgebracht door een effectief Lid in het kader van een verblijf in een hotel dat deelneemt aan het Programma en die zijn geboekt via een van de distributiekanalen die in aanmerking komen voor een tarief dat in aanmerking komt om Punten te sparen, zoals geïdentificeerd in de artikelen 7.1 en 7.2 hieronder.
– Partner: onderneming die niet opereert onder de merken van de AccorHotels-groep, maar wel deelneemt aan het Programma op een van de volgende twee manieren: door Rewards-punten aan te bieden aan de Leden die binnen zijn eigen netwerk gebruikmaken van een dienst en/of door de mogelijkheid te bieden om de Rewards-punten over te boeken naar zijn eigen vaste klantenprogramma of omgekeerd. Partners kunnen actief zijn in de sectoren transport, recreatie, handel, toerisme, etc.
– Punt: Eenheid gespaard door een Lid, door middel van een puntenspaarsysteem en op basis van een overnachting die valt binnen het kader van het Programma, in een hotel dat deelneemt aan het Programma, of van een genoten dienst die valt binnen het kader van het Programma of in het kader van een speciale aanbieding of voordeelactie. Er bestaan twee type van punten, de Rewards-punten en de Status-punten, die apart worden bijgehouden en die niet kunnen worden samengevoegd.
- Rewards-punten: Punten die worden verkregen door een Lid door toepassing van het schema dat is vermeld in artikel 7.4 en die het Lid mag inwisselen tegen beloningen.
- Status-punten: Punten die worden verkregen door een Lid door toepassing van het schema dat is vermeld in artikel 7.8 en die het Lid toegang geven tot verschillende statussen van het programma.
– Beloning: Dienst, product of voordeel verkregen door middel van Rewards-punten die zijn gespaard op het account van het Lid.
– Aanpassing: Het bijschrijven van Punten na een klacht van het Lid of een vergissing van het Programma.
– Status: Niveau dat afhankelijk is van het aantal overnachtingen dat hiervoor in aanmerking komt of het aantal Status-punten dat het Lid gedurende een bepaalde periode heeft gespaard en dat (i) de voordelen die het Lid in het hotel dat deelneemt aan het Programma heeft ontvangen en (ii) een zeker barema voor het winnen van Rewards-punten definieert.
– Transactie: Het bij- of afschrijven van Punten op het account van een Lid.

3. HOTELS DIE DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA

De hotels die deelnemen aan het Programma opereren onder een van de merken van AccorHotels-groep, met uitzondering van de hotels en de merken opgesomd in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com ( zie de deelnemende merken en hotels en uitgezonderde merken ).

Indien een hotel of een merk toetreedt tot het netwerk van AccorHotels of een hotel wordt een deelnemend hotel aan het Programma, geven alleen overnachtingen die daarvoor in aanmerking komen in het betreffende hotel na deze gebeurtenis Leden recht op Punten en andere programmavoordelen.

Wanneer een hotel het netwerk AccorHotels verlaat of ophoudt een deelnemend hotel te zijn, na de reservering maar voor de overnachting van een Lid, kan dit Lid:
- geen Punten sparen en in het hotel niet profiteren van andere, aan zijn Status gerelateerde voordelen,
- geen gebruik maken van speciale aanbiedingen waaraan het betreffende hotel zou hebben deelgenomen,
- in voorkomend geval, een deel of het geheel aan Rewards-punten dat werd ingezet voor de reservering retour ontvangen, waarna het Lid een bedrag dient te betalen aan het hotel dat overeenkomt met het aantal Rewards-punten dat gebruikt is voor de reservering,
De Beheerder zal alles in het werk stellen om Leden in een dergelijke situatie binnen een redelijke termijn te informeren.

4. DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

4.1. Voorwaarden voor deelname

Alle meerderjarige natuurlijke personen of die handelingsbevoegdheid hebben om een verbintenis aan te gaan in de zin van de wetgeving van het land waar het Lid woont, kunnen deelnemen aan het Programma.
Deelname aan het Programma is gratis.

Ieder Lid ontvangt de lidmaatschapskaart, hetzij in fysieke hetzij in digitale vorm, al naargelang de Status en/of de voorkeur van het Lid. De kaart staat, ongeacht de vorm, op naam van de gebruiker en is strikt persoonlijk. De kaart kan niet worden verkocht, uitgeleend of afgestaan. De kaart geldt niet als betaalmiddel en vormt geen garantie voor een reservering. Op elke kaart staat behalve de naam van het Lid, het individuele identiteitsnummer en de vervaldatum van de Status (voor statussen Silver, Gold en Platinum - zie artikel 8 hieronder). Elk Lid kan over maximaal één kaart van Le Club AccorHotels beschikken.
De kaart mag uitsluitend worden gebruikt door het Lid waarvan de naam op de kaart staat.

Voor deelname aan het Programma is het bezit van een eigen e-mailadres een vereiste. Meerdere Leden mogen niet hetzelfde e-mailadres gebruiken. Deelname aan het Programma vereist het accepteren van elektronische berichten die samenhangen met de werking van en de aangeboden diensten door het Programma (nieuwsbrieven, werking van het klantaccount, puntenoverzichten, enz.). Indien de Gast geen berichten meer wil ontvangen met betrekking tot het Programma, moet hij zich afmelden voor het Programma (zie de procedure conform artikel 12.1).

De Leden van het Programma gaan ermee akkoord dat het Programma geheel of gedeeltelijk kan worden aangepast. De wijzigingen die mogelijk de rechten en de verplichtingen van de Leden grondig zouden kunnen wijzigen zullen, binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding, het onderwerp zijn van een informatie aan de Leden, meer bepaald door bekendmaking op de website

AccorHotels.com en/of via elektronische communicatie. De Leden behouden de mogelijkheid om hun lidmaatschap op te zeggen conform aan artikel 12.1. Elke deelname aan het Programma na de datum van de toepassing van de wijzigingen bewijst de aanvaarding door het Lid.

Het Lid mag nooit het wachtwoord van zijn klantaccount aan een derde doorgeven. Het Lid erkent dat hij/zij vanaf dat moment verantwoordelijk is voor alle transacties vanaf en naar zijn/haar account.

4.2. Voorwaarden voor deelname

De Gast kan zich aanmelden voor het Programma:
– tijdens zijn verblijf in een van de hotels die deelnemen aan het Programma;
– door zich online in te schrijven op de website AccorHotels.com ;

– via de callcenters van AccorHotels;
– of op elke andere aan de Gast beschikbaar gestelde manier.

De Gast moet de benodigde en verplichte gegevens aanleveren op het moment van zijn toetreding.

Een nieuw Lid dient de Algemene voorwaarden voor Gebruik van het Programma te accepteren, hetzij online, hetzij in het hotel, afhankelijk van de manier van aanmelden.

Vanaf deze acceptatie kan het Lid profiteren van alle diensten van het Programma: toegang tot de verschillende functies van de site AccorHotels.com
(toegang tot Beloningen, zijn klantaccount raadplegen, Rewards-punten inwisselen…), identificatie op alle websites en bij alle callcenters van de AccorHotels-groep bij de reservering.

4.3. Klantaccount

Het gebruik van het klantaccount valt enkel en alleen onder de verantwoordelijkheid van het Lid en zorgt ervoor dat het Lid:
– het Puntensaldo, het saldo van de Geldige Overnachtingen, transactiehistorie en de Status kan bekijken
– wordt herkend op de website AccorHotels.com of mobiele diensten,
– kan aangeven wat zijn persoonlijke voorkeuren zijn qua verblijf, merken en favoriete bestemmingen,
– zijn reserveringsoverzicht kan raadplegen en zijn lopende reserveringen indien nodig kan aanpassen,
– zich kan abonneren op de newsletters AccorHotels, Le Club AccorHotels en de hotelmerken van AccorHotels en zijn inschrijvingen kan bekijken,
– toegang heeft tot aanbiedingen en persoonsgebonden diensten.

5. GEBRUIK VAN DE KAART

Om van zijn voordelen te kunnen profiteren dient het Lid zijn kaartnummer te vermelden bij reservering en/of zijn kaart (fysiek of elektronisch) te tonen bij aankomst in het hotel. Naleving van deze bepalingen is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de voordelen van het Programma.

Ingeval van verlies of diefstal van zijn/haar kaart, moet het Lid de Beheerder van het Programma hierover inlichten en een nieuwe kaart bestellen in de rubriek “Uw kaart per brief ontvangen” in zijn klantaccount op de website AccorHotels.com.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET LID

Het niet naleven van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van het programma door het Lid, het misbruiken of frauduleus gebruiken van de kaart of de Punten van Le Club AccorHotels Rewards, het vervalsen van verstrekte informatie en het vertonen van schadelijk of laakbaar gedrag (met name hinderlijk, kwaadwillend en beledigend gedrag ten aanzien van het personeel van het hotel of de hotelgasten), kan naar goeddunken van de Beheerder van het Programma leiden tot de tijdelijke opschorting van het lidmaatschap van het Lid ten aanzien van het Programma of de ontbinding van het lidmaatschap zonder vooraankondiging en zonder schadeloosstelling, waarbij de gespaarde Punten op de kaart conform de voorwaarden in artikel 12 worden verwijderd. Deze opschorting of ontbinding doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de Beheerder van het Programma een rechtshandeling te voeren tegen het Lid.

7. LE CLUB ACCORHOTELS-PUNTEN SPAREN

Wanneer een Lid een overnachting uitvoert in het kader van het Programma bij een deelnemend hotel, waarbij sprake is van minimaal één betaalde overnachting die door het Lid daadwerkelijk is uitgevoerd in het hotel, dan worden Punten en Overnachtingen die in aanmerking komen op grond van het Programma tijdens zijn overnachting bijgeschreven op zijn/haar account. Bij Day Use worden uitsluitend Punten bijgeschreven en geen enkele Geldige Overnachting zal worden aangerekend.

Er kan slechts een geheel aantal punten worden gecrediteerd. Indien de toepassing van het Spaarpuntensysteem op een decimaal aantal punten uitkomt, zal het aantal Punten dat wordt gecrediteerd overeenkomen met het aantal dat onmiddellijk lager is indien de decimaal lager is dan 4 en het aantal dat onmiddellijk hoger is indien de decimaal gelijk of hoger is dan 5.

Voor het Puntenkrediet zal het bedrag van facturen die worden betaald in lokale munt buiten de Eurozone, eerst worden omgerekend in Euro voordat het Spaarpuntensysteem voor de toepassing van het sparen van de Punten wordt toegepast. De wisselkoers die wordt toegepast op het moment van de Check-out komt uit de database “Multideviezen”. (Database met monetaire of financiële informatie van de bank Reuters).

De Punten en de Geldige Overnachtingen, mogen niet worden overgedragen op een ander Lid. Zij zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

De Punten zijn geen betaalmiddel en hebben geen geldwaarde; er kan geen geldbedrag worden uitgekeerd voor verloren of niet gebruikte Punten.

7.1. Boekingskanalen waarmee punten kunnen worden gespaard

In aanmerking komen: boekingen tegen geldige tarieven via de distributiekanalen van AccorHotels (AccorHotels-websites, AccorHotels-callcenter, hotels) en traditionele reisbureaus die een “GDS”-software gebruiken die automatisch is verbonden met de AccorHotels-boekingscentrale.

Uitgesloten zijn: boekingen via een wederverkoper, een touroperator of een extern online reisbureau (zoals Expedia.com, Booking.com, enz. ...). Met deze boekingen kunnen geen Punten worden gespaard en de overnachtingen tellen niet mee voor het berekenen van een statusniveau.

7.2. Geldige tarieven

Alleen de overnachtingen die zijn gereserveerd tegen een geldig tarief in het kader van het Programma, geven recht op de voordelen van het Programma.

In aanmerking komen alle algemene, corporate en promotionele tarieven, met uitzondering van de volgende tarieven:
- kamertarieven voor groepsreserveringen, indien deze gefactureerd zijn aan en betaald worden door de organisatie (met uitzondering van aanbieding Meeting Planner);
– tarieven die aangeboden kunnen worden aan de medewerkers van onze partners (in reis-, en toeristensector, etc.), die ook wel “Partner Rates” worden genoemd;
– kamertarieven voor bemanningen (luchtvaart-, scheepvaart- en andere maatschappijen);
– tarieven voor AccorHotels-personeel, personeel van partnerbedrijven en dienstverleners van de AccorHotels groep;
– tarieven voor touroperators.

7.3. Geldige uitgaven

Alleen de volgende uitgaven komen in aanmerking voor het sparen van Punten, onder voorbehoud dat zij door het Lid worden betaald dat feitelijk in het hotel overnacht:
– de uitgaven voor logies van het Lid in een kamer van het hotel en, in voorkomend geval, de uitgaven voor een andere kamer in hetzelfde hotel op dezelfde datum (kortom, in totaal maximaal 2 gefactureerde kamers), op voorwaarde (i) dat het Lid in één van bovengenoemde kamers verblijft en (ii) dat de tweede kamer niet gebruikt wordt door een ander Lid; opgemerkt dient te worden dat hoewel het Lid Punten kan sparen voor de overnachtingen van beide kamers, de Geldige Overnachtingen alleen worden meegerekend voor de kamer die gebruikt wordt door het Lid;
– de uitgaven voor diensten die voortvloeien uit het verblijf, te weten: minibar, telefoon, roomservice, betaal-tv, maaltijden genuttigd door het Lid in het restaurant van het hotel en consumpties aan de bar van het hotel;
– uitgaven voor thalassotherapie- of balneotherapiebehandelingen in een Thalassa-sea & spa centre dat verbonden is aan het hotel en alleen wanneer het Lid in het hotel logeert.

De Punten worden berekend op basis van het totaalbedrag van de factuur voor de in aanmerking komende uitgaven exclusief belastingen. Deze volledige factuur dient aan het hotel te zijn betaald en de betaling dient door het hotel te zijn geaccepteerd en bevestigd. Dit betekent dat bij gebrek aan betaling van het volledige of gedeeltelijke factuurbedrag, in het bijzonder wanneer een cheque wordt geweigerd, van een ongedekte cheque of bij betwisting van een betaling met creditcard, het Lid geen Punten over de betreffende factuur zal ontvangen en niet in aanmerking zal komen voor een Geldige Overnachting.

Onderstaande regels voor Geldige uitgaven zijn afhankelijk van de infrastructuur van elk deelnemend hotel:
- uitgaven business center;
- uitgaven aankopen in de shop;
- uitgaven spaproducten- en diensten;
- uitgaven kapper;
- uitgaven schoonheidssalon;
- greenfees voor golfbanen;
- parkeerkosten;
- stomerijkosten;

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor Punten:
- uitgaven die voortvloeien uit de overnachting (ook indien deze betaald zijn aan het hotel) en die gemaakt zijn in het kader van een overnachting die buiten het kader van het Programma valt;
- belastingen (met name btw), fooien, taxiritten, transfers van/naar het hotel, servicekosten en andere bijkomende kosten;
- voorschotten;
- uitgaven in het kader van het organiseren van een bedrijfsseminar, een diner, of een ander evenement, privé of zakelijk, waarvan de algemene rekening wordt betaald door het Lid (met uitzondering van aanbiedingen van Meeting Planner);
- alle kosten en uitgaven die niet specifiek zijn aangemerkt als geldige uitgaven.

7.4. Spaarpunten systeem voor Rewards-punten

Het Programma kent vier statusniveaus die worden toegekend op basis van het aantal Geldige Overnachtingen of het aantal gespaarde Status-punten: Classic, Silver, Gold en Platinum.

Elk statusniveau heeft een eigen spaarpunten systeem voor Rewards-punten, zoals weergegeven in onderstaande tabel op basis van een geldige uitgave van € 10

VOOR IEDERE € 10

STATUS

AANTAL GESPAARDE REWARDS-PUNTEN BIJ DE DEELNEMENDE MERKEN (BEHALVE MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* EN IBIS STYLES)

AANTAL GESPAARDE REWARDS-PUNTEN BIJ MAMA SHELTER, IBIS* EN IBIS STYLES

AANTAL GESPAARDE REWARDS-PUNTEN BIJ ADAGIO (BEHALVE BIJ ADAGIO)

AANTAL GESPAARDE REWARDS-PUNTEN BIJ ADAGIO

ACCESS CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

31

15.5

12.5

6.25

GOLD

37

18.5

15

7.5

PLATINUM

44

22

17.5

8.75

* De hotels die opereren onder het merk ibis budget nemen niet deel aan het Programma ( raadpleeg de lijst van de deelnemende merken en de uitgezonderde hotels en merken )

In de Thalassa sea & spa-vestigingen is het puntenspaarsysteem van toepassing van het hotel waarin het Lid verblijft.

In geval van wijziging van Status van het lid tussen de boeking en de Check-out, zullen de toepassingsregels voor de toekenning van de Rewards-punten diegene zijn op het moment van de Check-out. Voor een verblijf van verschillende opeenvolgende overnachtingen, geniet het Lid van een enkel Rewards-punten-krediet op het moment van de betaling van de volledige factuur.

7.5. Rewards-punten sparen bij Partnermerken

Het sparen van Rewards-punten is ook mogelijk bij meerdere Partners die deelnemen aan het Programma op grond van de bijzondere voorwaarden van elke afzonderlijke Partner. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com.

7.6. Speciale Aanbiedingen en Voordeelacties

De Leden kunnen ook Rewards-punten sparen in het kader van speciale aanbiedingen of voordeelacties georganiseerd door het Programma. Binnen dit kader is het sparen van Rewards-punten onderworpen aan de specifieke voorwaarden die medegedeeld zijn aan de Leden en die van toepassing zijn op elke dusdanige aanbieding of actie.

7.7. Geldigheid van de Rewards-punten

De Rewards-punten hebben een geldigheid van 365 dagen vanaf de datum van het evenement die hun krediet heeft gegenereerd. Voor de Rewards-punten die naar aanleiding van een verblijf in een deelnemend hotel worden gespaard is deze datum de datum van de check-out. Voor Rewards-punten die gespaard zijn via een aanbieding van Meeting planner in het kader van een geldig evenement is dit de datum waarop de Rewards-punten zijn bijgeschreven op het account.

De geldigheidsduur van de Rewards-punten die door een Lid werden gespaard wordt verlengd met 365 dagen telkens wanneer het Lid effectief in een deelnemend hotel een Geldige Overnachting heeft uitgevoerd.

Indien een Lid gedurende 365 opeenvolgende dagen niet effectief in een deelnemend hotel een Geldige Overnachting heeft uitgevoerd, dan zullen alle Rewards-punten op zijn rekening, ongeacht de basis voor de verwerving van de Rewards-punten, zonder voorafgaande mededeling verloren gaan, zonder de mogelijkheid ze terug te krijgen of om te zetten.

7.8. Spaarpunten systeem van de Status-punten

De tabel hieronder stelt het spaarpunten systeem van de Status-punten voor op basis van € 10 aan geldige uitgaven

VOOR IEDERE € 10

STATUS

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ DE DEELNEMENDE MERKEN (UITGEZONDERD MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* EN IBIS STYLES)

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ MAMA SHELTER, IBIS* EN IBIS STYLES

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ ADAGIO (UITGEZONDERD ADAGIO)

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ ADAGIO

ACCESS CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

* De hotels die opereren onder het merk ibis budget nemen niet deel aan het Programma( zie de deelnemende merken en hotels en uitgezonderde merken ).

De Status-punten zijn geldig tot 31 december van het kalenderjaar waarin ze werden ontvangen. De Status-punten worden bijgeschreven op de dag van check-out.

8. STATUS

Een lid kan tijdens zijn lidmaatschap op elk moment overgaan naar een hogere status indien hij de grens van de vereiste Geldige Overnachtingen of het vereiste aantal Status-punten bereikt, zoals beschreven in de tabel hieronder.

STATUS

AANTAL UITGEVOERDE GELDIGE OVERNACHTINGEN GESPAARD

AANTAL STATUS-PUNTEN

SILVER

10

2 000

GOLD

30

7 000

PLATINUM

60

14 000

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt een balans opgemaakt van alle uitgevoerde Geldige Overnachtingen en van de Statuspunten die door het Lid werden gespaard in de loop van het afgelopen kalenderjaar:
- Indien het Lid in de loop van deze periode een van de drempel bereikt die hem het recht geven op zijn huidige Status te behouden of om over te gaan naar een hogere Status, dan behoudt hij deze Status voor het volgende kalenderjaar;
- Indien het Lid in de loop van deze periode niet een van de drempels bereikt die hem het recht geven zijn huidig Status te behouden, dan zal hem voor het volgende kalenderjaar de Status worden toegekend die direct voorafgaat aan de status waarover het Lid het afgelopen jaar kon beschikken, bij toepassing van het spaarpunten systeem hierboven.

De tellers van de Geldige Overnachtingen en van de Status-punten worden opnieuw op nul gezet op 1 januari van elk kalenderjaar.

Het gebruik van de Rewards-punten heeft geen invloed op het behoud of de wijziging van de Status.

9.VOORDELEN EN DIENSTEN VOOR LEDEN

9.1. Voordelen en diensten van het Programma geldig voor alle Leden

Leden met de status Silver of hoger hebben, naast het sparen van Punten, ook recht op extra voordelen gekoppeld aan het statusniveau van het Lidmaatschap.

Deze extra voordelen zijn gekoppeld aan het bezit van de loyalty kaart. Alleen de kaarthouder zelf heeft recht op deze extra voordelen.

Deze extra voordelen worden aangeboden indien het een Geldige Overnachting betreft die recht geeft op het sparen van Punten, met uitzondering van reserveringen voor Day use zoals die vastgelegd zijn in onderhavige voorwaarden.

Meer informatie over deze voordelen vindt u in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com .


Met name is de garantie van een beschikbare kamer voor aankomst onderworpen aan de onderstaande, specifieke voorwaarden:
- De garantie dekt alleen de beschikbaarheid van een kamer en niet noodzakelijkerwijs het kamertype.
- De boeking moet vóór 12.00 uur plaatsvinden (plaatselijke tijd van het land waar het hotel is gevestigd) en ten minste 3 dagen (voor Gold-Leden) en 2 dagen (voor Platinum-Leden) vóór de geplande aankomstdatum in het hotel;
- Het Lid moet het recht op een gegarandeerde beschikbaarheid aanvragen op het moment van de boeking;
- In hotels in de categorie “resorts”, is de garantie van beschikbaarheid alleen van toepassing op overnachtingen van minimaal zeven nachten;
- Deze garantie van beschikbaarheid is uitsluitend van toepassing op overnachtingen die geboekt zijn via de distributiekanalen van AccorHotels, betaald tegen de publieksprijs of het volle tarief en voor één kamer (die van het Lid). Voor boekingen van meerdere kamers geldt deze garantie dus niet voor de andere kamers dan die van het Lid.
- Wanneer het hotel deze beschikbaarheidsgarantie niet kan nakomen, is het hotel verplicht het Lid elders onder te brengen, in een ander hotel van AccorHotels of in een hotel uit een gelijkwaardige categorie. Als het Lid wordt ondergebracht in een hotel dat geen deel uitmaakt van de AccorHotels-groep, vergoedt het hotel het Lid het eventuele prijsverschil voor de eerste nacht evenals de bijkomende vervoerskosten. De totale verblijfskosten voor die nacht (prijs betaald door het Lid evenals het supplement van de terugbetaalde prijs door het hotel) geven recht op een Puntenkrediet en op de telling van de Geldige Overnachtingen.
- De beschikbaarheidsgarantie is uitsluitend van toepassing op de deelnemende hotels die opereren onder de merken Banyan Tree, Angsana, Cassia, Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissôtel, MGallery, Grand Mercure, the Sebel, Mama Shelter, Novotel, Novotel Suites, Mercure, ibis en ibis Styles, met uitzondering van de hotelmerken die vermeld staan op deze lijst uitgezonderde hotels en merken .
.
- De garantie van beschikbaarheid is niet van toepassing op bepaalde data. De officiële kalender met data waarop de beschikbaarheidsgarantie niet van toepassing is, wordt via de websiteAccorHotels.com ter beschikking gesteld aan de leden. Deze kalender wordt regelmatig bijgewerkt. Het Lid dient voorafgaand aan de reservering waarvoor hij een beroep wil doen op de beschikbaarheidsgarantie de kalender te raadplegen. ( Zie uitzonderingsdata )

9.2. Integratie van de spaarprogramma's van de merken Fairmont, Raffles en Swissôtel

Voor meer informatie over de migratie nodigen we u uit naar de volgende sites te gaan: Fairmont President Club , Swissôtel Circle en Raffles Ambassador
Hier vindt u alle betreffende informatie.

9.3. Specifieke voordelen en diensten voor voormalige leden van de loyalty programma's van Fairmont President Club en Swissôtel Circle

Als overgangsmaatregel kunnen de voormalige leden van de programma's Fairmont President Club en Swissôtel Circle blijven profiteren van de hieronder aangegeven voordelen.

9.3.1. Gebruiksvoorwaarden en voordelen Swissôtel Circle

Als overgangsmaatregel kunnen de voormalige leden van het programma Swissôtel Circle tot en met 30 juni 2019 blijven profiteren van de voordelen van dit programma.

Het gebruik van de "Awards"-beloningen is afhankelijk van de beschikbaarheid van de hotels van Swissôtel op moment van reservering. Ongeacht de beschikbaarheid van kamers is de mogelijkheid om een "Award"-certificaat te gebruiken afhankelijk van het goeddunken van het hotel, omdat uitsluitingsdata van toepassing kunnen zijn.

Het gebruik van beloningen moet goedgekeurd worden op het moment van de reservering.
Alle beloningen moeten gebruikt worden vóór hun vervaldatum.
De beloningen zijn een jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.
De beloningen zijn overdraagbaar, tenzij anders aangegeven.
De beloningen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
De beloningen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met andere aanbiedingen of kortingsprogramma's.

De "Awards"-beloningen bestaan uit de hieronder genoemde "Advantage"-, "Premier"- en "Zenit"-beloningen:
- "Advantage"-beloning
De hieronder beschreven "Advantage"-beloningen zijn alleen te gebruiken in hotels van Swissôtel. Voor iedere "Advantage"-beloning heeft een Lid recht op een van de volgende prestaties naar keuze:
een gratis upgrade naar een kamer van superieure categorie voor twee opeenvolgende nachten tijdens hetzelfde verblijf, of
twee gratis ontbijtjes per verblijf (bij twee personen één ontbijtje ieder, of twee ontbijtjes voor één persoon)
- "Premier"-beloning
De "Premier"-beloningen worden vervangen door een krediet van 10.000 Rewards-punten op het account van het Lid.
- "Zenit"-beloningen
De "Zenit"-beloningen worden vervangen door een kredieit van 40.000 Rewards-punten op het account van het Lid.

9.3.2. Gebruiksvoorwaarden van de Fairmont President Club-Certificaten

Als overgangsmaatregel kunnen de voormalige leden van het programma Fairmont President Club tot en met 28 februari 2019 blijven profiteren van de voordelen van het programma. Ze moeten bij hun reservering echter wel kiezen tussen:
- gebruik van hun certificaten in overeenstemming met de hieronder aangegeven voorwaarden van het programma, of
- gebruik van hun Rewards-punten voor de reservering van een verblijf in een deelnemend hotel (in overeenstemming met de regels uiteengezet in artikel 10 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma).
Het gebruik van certificaten is alleen mogelijk door direct contact op te nemen met het hotel of het callcenter te bellen dat de reserveringen van het betreffende hotel doet.

De certificaten van de Fairmont President Club veranderen in vouchers (hierna "Vouchers" genoemd) die ieder toegang geven tot verschillende voordelen.

Iedere Voucher wordt automatisch bijgeschreven op het account van het Lid op het moment van de migratie van zijn of haar profiel naar het Programma, namelijk op 2 juli 2018. De oude certificaten vervallen op 28 februari 2019. Er worden geen papieren Vouchers uitgegeven en Vouchers worden niet per post gestuurd.

Het gebruik van een Voucher is afhankelijk van de beschikbaarheid. De Vouchers worden verzilverd bij aankomst. Als een Lid een Voucher wil gebruiken voor een reservering maar er geen Voucher beschikbaar is op zijn of haar profiel op moment van aankomst, dan moet hij of zij de totaalprijs van de kamer betalen inclusief belastingen en andere mogelijke toeslagen.

Klik hier voor informatie over beperkte data en toegang. Voor iedere extra volwassene (maximaal twee volwassenen) worden extra kosten in rekening gebracht.

Vouchers zijn niet overdraagbaar, behalve voor Platinum-leden, zij kunnen ze schenken aan leden uit hun naaste familie van boven de 18 jaar mits zij ook Lid zijn. Voor de duidelijkheid van deze Algemene Voorwaarden vallen onder "leden naaste familie" ouders, volwassen kinderen, hun partners (ook als die buitenechtelijk samenwonen) en broers en zussen. Platinum-leden die hun Voucher willen schenken aan een naast familielid moeten daarvoor contact opnemen met de klantenservice. Familieleden hebben niet direct toegang tot de Vouchers via het profiel van het Platinum-lid en kunnen de Vouchers niet direct gebruiken via dat profiel.
Vouchers verliezen hun waarde als ze te koop worden aangeboden of als zodanig worden aangekondigd op een internetsite, in een krant, of tijdschrift of via een ander medium. De Manager behoudt zich het recht voor een Voucher niet te accepteren als verondersteld wordt dat die in strijd is met de onderhevige voorwaarden, doorverkocht, of op twijfelachtige wijze bemachtigd is.
Een Voucher kan ervoor zorgen dat de titelhouder inkomstenbelasting of een andere belasting moet betalen. Vouchers kunnen niet verzilverd worden voor verblijven die zijn betaald tegen tarieven uit de toeristensector, voor luchtvaartpersoneel, reisbureaus en reisgidsen of voor verblijven waarvoor een promotioneel of speciaal tarief betaald is.

Hieronder de verschillende soorten Vouchers:


- Voucher voor een upgrade naar een kamer van superieure categorie


Met een Voucher voor een upgrade naar een kamer van superieure categorie kan iedere titelhouder profiteren van een gratis upgrade voor één of twee personen in ieder deelnemend Fairmont-hotel. De titelhouder profiteert van een upgrade naar een beschikbare kamer van superieure klasse, met uitzondering van de suites, de Fairmont Or-kamers, -juniorsuites en -suites. De voucher kan niet gebruikt worden als krediet voor een suite, of een Fairmont Or-kamer, -juniorsuite of -suite. Sommige kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid; beperkte data en toegang kunnen van toepassing zijn. Voor de duidelijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt een verblijf bepaald door het aantal nachten op rij in eenzelfde deelnemend hotel ongeacht het aantal aankomsten en vertrekken tijdens het verblijf. Slechts één Voucher kan verzilverd worden voor een verblijf. Een verblijf bestaat uit maximaal vijf (5) nachten. De Voucher kan niet gebruikt worden in Fairmont Heritage Place Residences, The Plaza Hotel of The Fairmont Royal Pavilion en ook niet voor de kamers Premier Deluxe Estate van de Fairmont Jasper Park Lodge.

- Voucher voor een upgrade naar een suite


Met een Voucher voor een upgrade naar een suite kan iedere titelhouder profiteren van een gratis upgrade naar een suite voor één of twee personen in ieder deelnemend Fairmont-hotel. De titelhouder profiteert van een upgrade van een kamer van de gereserveerde categorie naar een suite van een categorie bepaald door het deelnemende Fairmont-hotel. De Voucher is van toepassing op de Fairmont-kamercategorieën en geldt niet voor Fairmont Or-kamers, -juniorsuites en -suites. De Voucher is niet toepasbaar op gespecialiseerde suites en suites met verschillende kamers. De Voucher kan niet gebruikt worden als krediet voor suites, Fairmont Or-kamers, -juniorsuites en -suites. Sommige kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid; beperkte data en toegang kunnen van toepassing zijn. Slechts één Voucher kan verzilverd worden voor een verblijf. Een verblijf bestaat uit maximaal vijf (5) nachten. De Voucher kan niet gebruikt worden in Fairmont Heritage Place Residences, Fairmont Makati, The Plaza Hotel, The Fairmont Royal Pavilion, Fairmont Tremblant, The Fairmont Vancouver Airport, The Savoy en in de juniorsuites met uitzicht over het meer, de chalets en de suites tegenover het meer van de Fairmont Jasper Park Lodge.

- Premier-Voucher voor een Derde nacht gratis


Met de Premier-Voucher voor een Derde nacht gratis kan iedere titelhouder profiteren van een gratis Fairmont standaardkamer voor één of twee personen (twee volwassenen, met uitzondering van de kamers Deluxe, Signature, de juniorsuite, de Fairmont Or-kamers, -juniorsuites en -suites) in ieder deelnemend Fairmont-hotel. Sommige kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid; beperkte data en toegang kunnen van toepassing zijn. Een Voucher kan alleen gebruikt worden als een Lid de twee eerste nachten betaald van een verblijf van drie nachten in het deelnemende Fairmont-hotel. De Voucher kan niet gecombineerd worden met een Platinum-Voucher voor een gratis nacht of een ander voordeel of aanbieding van de Manager of een derde. Verder kan de Voucher ook niet gebruikt worden als krediet voor Fairmont Or-kamers, suites of in een residentie van Fairmont Heritage Place. Het gebruik van een Voucher in de hotels The Savoy en The Plaza is afhankelijk van beschikbaarheid.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HOTEL THE PLAZA: Slechts één Voucher kan verzilverd worden voor een verblijf in The Plaza Hotel in New York City (Verenigde Staten). Verder kunnen de Vouchers gebruikt in hotel The Plaza niet gecombineerd worden met andere Vouchers, inclusief Vouchers voor kamers (upgrade naar een suite, kamerupgrade, enz.), of een formule of een aanbieding van de Manager of een derde.

- Platinum-Voucher voor een gratis nacht


Met de Platinum-Voucher voor een gratis nacht kan iedere titelhouder profiteren van een gratis Fairmont standaardkamer voor één of twee personen (twee volwassenen, met uitzondering van de kamers Deluxe, Signature, de juniorsuite, de Fairmont Or-kamers, -juniorsuites en -suites) in ieder deelnemend Fairmont-hotel. Sommige kamers zijn afhankelijk van beschikbaarheid; beperkte data en toegang kunnen van toepassing zijn. Onder voorbehoud van de hieronder vermelde uitzonderingen, kunnen meerdere vouchers worden gebruikt voor een enkel verblijf. Een voucher kan ook worden gecombineerd met een Voucher voor een upgrade naar een superieure kamer of een suite. De Voucher kan niet gecombineerd worden met een Premier-Voucher voor een gratis nacht of een ander voordeel of aanbieding van de Manager of een derde. Verder kan de Voucher ook niet gebruikt worden als krediet voor Fairmont Or-kamers, suites of in een residentie van Fairmont Heritage Place. Het gebruik van een Voucher in de hotels The Savoy en The Plaza is afhankelijk van beschikbaarheid.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HOTEL THE PLAZA: Slechts één Voucher kan verzilverd worden voor een verblijf in The Plaza Hotel in New York City (Verenigde Staten). Verder kunnen de Vouchers gebruikt in hotel The Plaza niet gecombineerd worden met andere Vouchers, inclusief Vouchers voor kamers (upgrade naar een suite, kamerupgrade, enz.), of een formule of een aanbieding van de Manager of een derde.

- Voucher voor een gratis maaltijd of behandeling in de Willow Stream Spa


Met de Voucher voor een gratis maaltijd of behandeling in Willow Stream Spa heeft de titelhouder recht op een krediet van 25 USD voor een lunch, een diner, of een behandeling in Willow Stream Spa. De Voucher kan gebruikt worden in alle deelnemende restaurants in ieder deelnemend Fairmont-hotel wereldwijd, met uitzondering van de residenties van Fairmont Heritage Place. Het gebruik van de Voucher is afhankelijk van beschikbaarheid; beperkte data en toegang kunnen van toepassing zijn. Met de Voucher kan een bedrag inclusief btw betaald worden, maar geen alcoholische dranken of fooien, in dat geval moet de titelhouder het verschil betalen als het bedrag van 25 USD verrekend is. Als het volledige bedrag van een Voucher niet gebruikt is, kan er geen geld terugbetaald worden, indien de geldende wetgeving anders bepaalt. De titelhouder moet vooraf aan het restaurantpersoneel of aan de balie van Willow Stream Spa te kennen geven de Voucher te willen gebruiken. De titelhouder moet vooraf zijn of haar lidmaatschapnummer doorgeven aan het restaurantpersoneel. Het personeel kan vragen naar de ledenkaart. Als een Lid een Voucher wil gebruiken en er geen Voucher beschikbaar is op zijn of haar profiel op moment van aankomst, dan moet hij of zij de totaalprijs van de maaltijd of spabehandeling betalen.
Klik hier voor de lijst van deelnemende restaurants die Vouchers accepteren. Het gebruik van een Voucher is afhankelijk van beschikbaarheid Klik hier . hier voor informatie over beperkte data en toegang. De Vouchers kunnen worden gebruikt in combinatie met Vouchers voor kamers zoals hierboven beschreven, maar kunnen niet gecombineerd worden met speciale prijzen of aanbiedingen van de Manager of een derde en komen niet in aanmerking voor roomservice. Het bedrag wordt omgerekend in de lokale munteenheid bij presentatie van de Voucher, uitgaande van de wisselkoers van die dag zoals gehanteerd door het deelnemende Fairmont-hotel.

10.INWISSELEN VAN DE REWARDS-PUNTEN

Leden kunnen Rewards-punten omzetten in Beloningen. Deze beloningen kunnen bestaan uit::
- korting op het bedrag van de factuur die is afgegeven op basis van een geldig verblijf in een deelnemend hotel;
- voordelen bij bepaalde Partners, met name door omzetting van Rewards-punten in punten van andere loyalty programma's (zoals airline miles);
- of producten of diensten die via de online shop worden aangeboden ("La Collection by Le Club AccorHotels") in landen waarin dit beschikbaar is.

Op het gebruik van de Rewards-punten voor het verkrijgen van korting op het factuurbedrag van een Geldige Overnachting in een deelnemend hotel zijn de volgende regels van toepassing:
- Rewards-punten kunnen uitsluitend worden ingezet voor overnachtingen waarmee Le Club AccorHotels-punten kunnen worden gespaard op basis van artikel 7 van de algemene voorwaarden van het Programma, oftewel uitsluitend voor een Geldig Verblijf plus de ter plaatse gedane uitgaven, of voor de kosten van het verblijf van een Geldige Overnachting, met uitzondering van Day use-reserveringen;
- Rewards-punten kunnen uitsluitend worden gebruikt voor reserveringen in hotels die deelnemen aan het programma via de AccorHotels.com, website, de websites van deelnemende Accorhotels-merken (met uitzondering van de website van www.mamashelter.com via de mobiele applicatie, via het callcenter van AccorHotels, of via een reservering direct bij het deelnemende hotel zelf. Rewards-punten van andere Partner loyalty programma's, in het bijzonder Air miles, kunnen eveneens bij de hotelreceptie worden gebruikt van een deelnemend hotel ten behoeve van een Geldige overnachting;

Rewards-punten kunnen uitsluitend worden gebruikt in een veelvoud van 2.000 Rewards-punten. Voor 2.000 Rewards-punten kan het Lid profiteren van een korting van € 40 op de prijs (inc. btw) van de accommodatie of uitgaven die ter plaatse zijn gedaan; het aantal punten dat het Lid kan inzetten kan niet groter zijn dan het totale bedrag van het verblijf of de gedane uitgaven; voor de uitgaven die niet in aanmerking komen voor de korting, dient het Lid gebruik te maken van de gebruikelijke betaalmethodes online of het hotel;
- Reserveringen voor een tarief dat vooruit betaald dient te worden (en dat niet in aanmerking komt voor annulering of wijziging) kunnen niet uitsluitend met Rewards-punten betaald worden en dienen gedeeltelijk te worden betaald met een bankkaart.

- indien een reservering wordt uitgevoerd via de website AccorHotels.com, de websites van de deelnemende merken van AccorHotels (met uitzondering van www.mamashelter.com

of via de mobiele app dan kunnen er maximaal 1.000.000 Rewards-punten ingezet worden, steeds per veelvoud van 2.000 Rewards-punten;
- indien de reservering via een ander dan de in het vorige punt genoemde kanalen wordt uitgevoerd, zullen alle geldige punten van het Lid die voor de gegeven reservering ingezet kunnen worden, automatisch verrekend worden tijdens de reservering, in veelvouden van 2.000 Rewards-punten met een maximum van 1.000.000 Rewards-punten per reservering (bijv.: wanneer het reserveringsbedrag € 110 bedraagt, en het lid beschikt over 5.540 punten, dan worden er automatisch 4.000 punten gebruikt);
- Rewards-punten kunnen in het hotel zelf worden gebruikt tijdens het verblijf tussen het moment van inchecken en uitchecken van het Lid; het Lid dient hierbij zelf aanwezig te zijn in het hotel en dient de Lidmaatschapskaart te kunnen tonen;
- wanneer Rewards-punten worden gebruikt voor korting op het tarief van het verblijf of voor uitgaven in een andere valuta dan de Euro, dan is de AccorHotels-groep wisselkoers van toepassing; deze wordt overgenomen van 'Multicurrency' database (database voor monetaire en financiële informatie van Reuters Bank).
Deze wisselkoers zal worden toegepast:

- bij de Check-out wanneer Rewards-punten worden ingezet voor een reservering waarbij vooruitbetaling niet vereist is;
- bij de betaling voor het gebruik van Rewards-punten voor een reservering waarbij vooruitbetaling vereist is;
- bij het verzoek in het hotel zelf om Rewards-punten in te zetten tijdens het verblijf;
Rewards-punten die door het Lid worden gebruikt kunnen uitsluitend in de volgende situatie teruggeboekt worden naar het account van het Lid:
- automatische annulering van een reservering door een fout tijdens de betaling of een geweigerde betaling;
- annulering van de reservering door het Lid voorafgaand aan de Check-in indien er sprake is van een tarief waarvoor annuleringen en wijzigingen zijn toegestaan;
- verandering van de reservering door het Lid waardoor minder Rewards-punten nodig zijn dan bij de oorspronkelijke reservering, voor tarieven die annuleringen en wijzigingen toestaan (tenzij het Lid reeds is ingecheckt);
- Rewards-punten worden niet teruggestort op het account van het Lid indien het Lid een verzoek doet de reservering te annuleren of wijzigen voor een tarief dat wijzigingen en terugbetalingen niet toestaat;
- Rewards-punten die direct bij het hotel zelf worden ingezet, worden niet teruggestort
indien het Lid het hotel toestemming heeft verleend de Rewards-punten te gebruiken;
- Sommige deelnemende hotels accepteren geen Rewards-punten voor korting op catering-uitgaven. De lijst van deze hotels is te vinden op de volgende website: https://www.accorhotels.com/leclub/user/restaurants/index.en.shtml .

- Geldige reserveringen en uitgaven op basis van de algemene voorwaarden die geheel zijn betaald met Rewards-punten komen niet in aanmerking voor het sparen van punten. Leden kunnen hiermee echter wel Geldige Overnachtingen sparen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die hiervoor zijn vastgelegd in de algemene gebruiksvoorwaarden van het Programma.
- Reserveringen en uitgaven die gedeeltelijk zijn betaald met Rewards-Punten geven recht op het sparen van Punten over het resterende bedrag na aftrek van de Rewards-Punten.
- Rewards-punten kunnen uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke evenementen (seminars, conferenties, etc.) door een fysieke persoon die zich aangemeld heeft voor het aanbod voor organisatoren van evenementen, oftewel Meeting Planner, conform de specifieke voorwaarden van di aanbod .

Op het verkrijgen van Beloningen bij Partners (met name de omzetting in punten voor andere loyalty programma’s) zijn de integrale voorwaarden van toepassing die zijn vastgesteld door elke Partner (aantal Rewards-Punten dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van de Beloning, data, beschikbaarheid, etc.). Voor de Partners die de omzetting van Rewards-Punten van het Programma bieden, geldt dat de omzetting van Rewards-Punten uitsluitend kan plaatsvinden naar het account van het lid dat geregistreerd is bij de Partner onder de naam van het Lid. Zodra er een eerste omzetting heeft plaatsgevonden, is het account dat het Lid heeft bij het Programma verbonden met zijn account bij de Partner; het account van de Partner kan niet verbonden worden met een ander account van het Programma. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van AccorHotels.com die gewijd is aan de Partnerprogramma’s.
Op het verkrijgen van beloningen in de shop ‘La Collection by Le Club AccorHotels’ zijn de algemene voorwaarden van de shop van toepassing, evenals de algemene voorwaarden van elke partner die producten en diensten aanbiedt die kunnen worden besteld. Het lid kan deze voorwaarden raadplegen en wordt tijdens elke bestelling in de shop gevraagd deze te accepteren.
Rewards-punten geven in geen geval aanleiding tot een geldelijke vergoeding of cash terugbetaling, in welke vorm dan ook.
Voor het gebruik van Rewards-punten gaat het Lid akkoord met het feit dat de informatie en transactiegegevens zoals die geregistreerd staan in de computersystemen, gebruikt worden door de Beheerder en dienen als bewijs voor deze transacties, tenzij anders bewezen.

11. VRAGEN MET BETREKKING TOT HET ACCOUNT VAN HET LID

11.1. Klachten binnen het netwerk van deelnemende hotels

Als het Lid constateert dat zijn Punten niet binnen minimaal 7 dagen na zijn verblijf in een hotel dat deelneemt aan het Programma zijn bijgeschreven, kan hij binnen 6 maanden na het betreffende verblijf (met de datum van de Check-out als bewijs) verzoeken het saldo te corrigeren. Hiertoe kan eenvoudig de procedure ”Ontbrekende punten melden” worden gevolgd in zijn account of in de rubriek ondersteuning op de website AccorHotels.com Om zijn verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet het Lid een kopie van de betaalde factuur van het betreffende hotel bijsluiten. Op deze factuur mogen geen handgeschreven wijzigingen zijn aangebracht; alleen het door het hotel uitgegeven formaat heeft bewijskracht en moet opgesteld worden op naam van het Lid dat de claim indient.

Indien een puntenclaim gerechtvaardigd is, zal het correcte aantal Rewards-punten en Status-punten worden bijgeschreven op het account van het Lid voor het kalenderjaar waarin het verblijf plaatsvond.
Indien een correctie van de ontbrekende Status-punten het voor het Lid mogelijk zou hebben gemaakt om van een nieuwe Status te profiteren bij toepassing van de regels die zijn beschreven in artikel 8 hierboven, zal deze Status aan het Lid worden toegekend voor de rest van het lopend kalenderjaar. De Rewards-punten die voorafgaand aan deze correctie werden toegekend aan het Lid zullen opnieuw worden berekend.

Indien het Lid ten onrechte geen Punten bijgeschreven krijgt of niet kan profiteren van een voordeel waarop hij recht heeft op basis van zijn Statusniveau, beperkt de verantwoordelijkheid van de Programmabeheerder zich tot de gecorrigeerde registratie van de Punten op het account van het Lid.

11.2. Claims indienen bij de Partners

Voor alle vragen met betrekking tot de Punten die gespaard zijn via Partners van het Programma moet het Lid de procedure ”Ontbrekende punten melden aan Partners” volgen die beschikbaar is in zijn account of op de Help-pagina op de website AccorHotels.com en alle vereiste bewijsstukken bijvoegen.

Er geldt een minimale verwerkingstijd van 6 weken, gerekend vanaf de dienstverlening door de Partner voordat het Lid een verzoek tot correctie kan indienen. De maximale termijn waarbinnen dit verzoek kan worden opgestuurd, verschilt per Partner en staat vermeld in de rubriek Le Club AccorHotels op de website van AccorHotels.com
Om in aanmerking te komen voor het bijschrijven van Rewards-punten, dient de betaalde factuur die ingediend wordt bij het opvragen van punten op naam van het Lid te staan dat de punten opvraagt.

In het geval van de omzetting van Rewards-punten in Punten van andere loyalty programma's of in airline miles, eindigt de verantwoordelijkheid van de Programmabeheerder op het moment van de bevestiging aan het Partnerprogramma van het omzettingsverzoek. Indien de Rewards-punten echter zijn afgeschreven van zijn account, maar niet binnen 6 weken zijn bijgeschreven als Punten of airline miles op het account van het Partnerprogramma, dan wordt het Lid verzocht contact op te nemen met de beheerder van zijn programma, en dit binnen de geldende termijn van het betreffende programma.

12. VOORWAARDEN & PROCEDURES VOOR OPSCHORTING OF OPZEGGING

12.1. Opzegging op initiatief van het Lid

Het Lid kan te allen tijde besluiten om zijn deelname aan het Programma stop te zetten. Het Lid kan hiertoe een verzoek per e-mail sturen in de rubriek “Ondersteuning” of gebruik maken van de rubriek “Contact” op de website AccorHotels.com.

12.2. Opschorting of stopzetting op initiatief van de Programmabeheerder

Elk onrechtmatig gebruik van de Le Club AccorHotels-kaart in de zin van deze algemene voorwaarden kan, naar goeddunken van de Programmabeheerder:
- Leiden tot de tijdelijke opschorting van het Lidmaatschap voor een periode die bepaald wordt door de Programmabeheerder, maar die de termijn van drie (3) maanden (de ‘Opschortingsperiode’) niet zal overschrijden;
- Leiden tot de stopzetting van het Lidmaatschap, met als gevolg, het onmiddellijk intrekken van de kaart en de daaraan verbonden voordelen, het sluiten van het account en het schrappen van alle gespaarde Punten, zonder dat het Lid aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, op welke grond dan ook.

12.3.Gevolgen van de opschorting

Gedurende de Periode van de Opschorting kan het Lid geen geen gebruik maken van zijn Rewards-Punten op basis van de voorwaarden zoals beschreven in artikel 10.

Tijdens de periode van Opschorting en uiterlijk nadat de Opschortingsperiode is verstreken, besluit de Programmabeheerder:
- de Opschortingsperiode op te heffen, waarna het Lid opnieuw kan profiteren van de voordelen en diensten die aangeboden worden aan Leden, en waarna hij weer zijn Rewards-punten mag omzetten;
- over te gaan tot de stopzetting van het lidmaatschap conform de voorschriften zoals die genoemd worden in artikel 12.

12.4.Gevolgen van de opzegging

In alle gevallen van opzegging van het lidmaatschap, leidt de opzegging tot complete uitsluiting van het Programma en het definitieve einde van elke relatie tussen de Programmabeheerder en het Lid. Deze beëindiging leidt eveneens tot het schrappen van alle gespaarde Punten vanaf de dag van de opzegging.

13. PROGRAMMACOMMUNICATIE

Het Lid kan alle informatie met betrekking tot zijn deelname aan het Programma (met name de hoeveelheid gespaarde Punten en Geldige Overnachtingen en de werking van het klantaccount) vinden op de website AccorHotels.com in zijn klantaccount. Overeenkomstig artikel 4.1 wordt benadrukt dat deelname aan het Programma de acceptatie impliceert van elektronische berichten die zijn gekoppeld aan het Programma en de aangeboden diensten (nieuwsbrieven, puntenoverzichten, enz.). Indien het Lid geen berichten meer wenst te ontvangen die te maken hebben met het Programma, moet hij zich laten uitschrijven uit het Programma (zie de procedure in artikel 12.1). Elk Lid dat zich heeft aangemeld voor het Programma gaat er overigens mee akkoord dat hij per e-mail berichten ontvangt, waaronder aanbiedingen die alleen zijn bestemd voor Leden. Indien het Lid niet langer commerciële kennisgevingen wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde uit laten schrijven voor commerciële aanbiedingen door te klikken op de betreffende link onderaan in het betreffende e-mailbericht of via zijn klantaccount. Deze uitschrijving heeft geen gevolgen voor zijn lidmaatschap.

Het Lid moet alle wijzigingen met betrekking tot mail- of postadres, naam en iedere andere informatie die belangrijk is om contact op te nemen met het Lid doorgeven aan de klantendienst op vertoon van relevant bewijs.

14.BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verzamelde persoonsgegevens op moment van inschrijving of tijdens lidmaatschap van het Programma worden verwerkt door Accor SA, die daarvoor verantwoordelijk is, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-Les-Moulineaux, Frankrijk, voor de doeleinden die overeenstemmen met de uitvoering van de programmavoorwaarden en, op basis van legitiem belang, voor marketingactiviteiten (inclusief gerichte marketingcampagnes).


De gegevens worden doorgegeven aan de juridische entiteiten van de groep AccorHotels, in het bijzonder PRO-FID SAS, verantwoordelijk voor de werking van het programma en de dienstverleners. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan contractuele partners van het programma (hotels, luchtvaartmaatschappijen en andere partners) zodat het Lid ten volle kan profiteren van aanbiedingen van deze partners. Gegevens worden beschermd zoals vermeld in het Accor-Handvest Bescherming voor Persoonsgegevens . De gegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie die niet beschikken over een adequaat beschermingsniveau. Daarom zijn er passende en geschikte voorzorgsmaatregelen opgesteld, op aanvraag kunt u een kopie daarvan ontvangen. Gegevens over Leden kunnen inderdaad worden doorgegeven, naar gelang de omstandigheden en voor bovengenoemde doeleinde, aan landen buiten de Europese Unie, te weten:
- de loyalty programma's en luchtvaartmaatschappijen van Partners die de Leden kiezen, met het oog op de overzetting van Rewards-punten en de afhandeling van klachten. De lijst van Partners en luchtvaartmaatschappijen is beschikbaar in de rubriek Le Club AccorHotels op de website van AccorHotels.com. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie die niet beschikken over een adequaat beschermingsniveau. Daarom zijn er passende en geschikte voorzorgsmaatregelen opgesteld, op aanvraag kunt u een kopie daarvan ontvangen. Gegevens over Leden kunnen inderdaad worden doorgegeven, naar gelang de omstandigheden en voor bovengenoemde doeleinde, aan landen buiten de Europese Unie, te weten:
- de loyalty programma's en luchtvaartmaatschappijen van Partners die de Leden kiezen, met het oog op de overzetting van Rewards-punten en de afhandeling van klachten. De lijst van Partners en luchtvaartmaatschappijen is beschikbaar in de rubriek Le Club AccorHotels op de website van AccorHotels.com. Deze gegevensoverdracht, waarvoor u expliciet bij elke overdracht uw toestemming verleent, is noodzakelijk om uw verzoek voor het overzetten van Rewards-punten uit te kunnen voeren.
- de vestigingen en hotels van de Groep AccorHotels, aangezien deze overdracht nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die is gesloten tussen het Lid en de verantwoordelijke belast met de verwerking ervan;
- aan externe dienstverleners die beschikken over callcenters om de klachten in behandeling te nemen in het gebied dat aan hen is toegewezen, deze gegevensoverdracht is geregeld in overeenkomsten inzake dataverkeer.

Accor SA zal, gebaseerd op legitiem belang, de persoonlijke gegevens zodanig bewerken dat afwijkingen, met name frauduleuze gegevens kunnen worden gedetecteerd tijdens de aanmelding van een Lid of tijdens het gebruik van Punten. De gegevens die in dit verband worden verzameld, zijn bedoeld voor het bevoegde personeel van Accor SA, voor haar dienstverleners, en indien nodig, voor de Partners van het loyalty programma en de manager van het hotel waarbij de afwijking wordt geconstateerd. De leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van eventuele geconstateerde afwijkingen.

U heeft het recht toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, dit kan door een mail te sturen naar data.privacy@accor.com, U kunt correcties, uitwissing en of beperking van uw persoonsgegevens eisen en bezwaar maken tegen verwerking en overdracht van uw gegevens. Verder heeft u de mogelijkheid instructies te geven over de manier waarop uw gegevens verwerkt moeten worden na uw overlijden (hopelijk duurt dat nog even!) U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

15. INSTEMMING MET DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA, DE GESCHILLENREGELING EN HET TOEPASSELIJK RECHT

Elke toetreding tot het Programma impliceert dat Leden onvoorwaardelijk instemmen met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele eerdere teksten.

In geval van een geschil tussen het Lid en PRO-FID SAS over de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma, wordt het Lid geïnformeerd dat hij gebruik kan maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of elke andere geschillenbemiddeling. Wanneer binnen een termijn van 60 dagen nadat de zaak aanhangig is gemaakt geen schikking is getroffen, kan het Lid de toerisme- en reismediator inschakelen, doch uiterlijk 12 maanden na de eerste claim. De gegevens van de mediator en de modaliteiten voor aanhangigmaking zijn beschikbaar in de rubriek « ondersteuning » .

De Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, onverminderd dwingende, beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waarin consumenten wonen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Alle aanvullende gegevens en bijzonderheden met betrekking tot het Programma, in het bijzonder verband houdend met de aanvullende diensten in elk deelnemend hotel en de voordelen van de Partners vindt u in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com.

U kunt punten verdienen door te boeken bij onze hotels.

Reserveren

Ook lid worden? Het is gratis!

Lid worden

Merken die deelnemen aan het loyalty programma Le Club AccorHotels