Uw status

Uw punten

Nog punten of nachten

in een deelnemend hotel

om uw kaart te ontvangen

Uw status

Uw punten

Nog punten of nachten

in een deelnemend hotel

om uw kaart te ontvangen

X

WETTELIJKE VERMELDINGEN

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE APPLICATIE PLACES BY LE CLUB ACCORHOTELS

De vennootschap Accor, een naamloze vennootschap met het hoofdkantoor te 110 avenue de France, 75013 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het register van koophandel van Parijs onder nummer B 602 036 444 (hierna: "AccorHotels") geeft een applicatie uit onder de naam Places by Le Club AccorHotels die beschikbaar is op het sociale netwerk van Facebook) of via een speciale mobiele applicatie waarmee de leden van het Le Club AccorHotels loyaliteitsprogramma Le Club Accorhotels punten kunnen verdienen (hierna: de "Applicatie") volgens onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

1 DEFINITIES

AccorHotels: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de aanhef van deze voorwaarden.

Applicatie: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de aanhef van deze voorwaarden.

Badge: verwijst naar een beloning toegekend aan een Gebruiker in ruil voor Check-in Places die hij/zij heeft gerealiseerd en die zijn bevestigd onder de in artikel 4 vermelde voorwaarden hieronder. De Badges worden toegekend volgens de in het Schema gedefinieerde voorwaarden.

Schema: verwijst naar het document waarin de beschikbare Badges zijn vermeld alsook, voor elke Bagde, de van toepassing zijnde voorwaarden om ze te verkrijgen en het aantal Le Club AccorHotels Punten toegekend aan het Lid wanneer het een Badge verkrijgt. Dit document is beschikbaar via de Applicatie en op de website http://www.accorhotels.com/fr/leclub/places.shtml.

AGV: verwijst naar de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de applicatie Places by Le Club Accorhotels.

Check-in Places: verwijst naar de actie bestaande uit het opgeven van de geolocatie van de Applicatie tijdens een in aanmerking komend Verblijf of het aangeven een in aanmerking komend Verblijf te hebben gerealiseerd, na afloop van dit verblijf.

Le Club AccorHotels account: de persoonlijke account van elk Lid waarop zijn/haar Le Club AccorHotels Punten worden geregistreerd.

Places-account: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 3.

Algemene Voorwaarden Le Club AccorHotels: de algemene gebruiksvoorwaarden van het loyaliteitsprogramma Le Club AccorHotels die bindend zijn voor de Leden.

Lid: verwijst naar elke persoon die lid is van het Le Club AccorHotels loyaliteitsprogramma en die als zodanig de overeenkomstige Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels heeft aanvaard en die in het bezit is van een Le Club AccorHotels klantenkaart. Alle andere soorten kaarten (abonnementskaarten, Accor Favorite Guest Business Card, Business Card Ibis, enz.) verlenen niet de status van Lid volgens deze AGV en kunnen daarom niet gebruikt worden om van de Applicatie te profiteren.

Le Club AccorHotels Punt: verwijst naar een gebruikelijk gegenereerde eenheid door een Lid, volgens het schema, nadat het verbleef in een in aanmerking komend verblijf in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels. De verkregen Le Club AccorHotels Punten op basis van de Applicatie zijn onderworpen aan alle regels en voorwaarden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels en met name voor wat hun geldigheidsduur betreft.

Deelnemende Hotels: verwijst naar de hotels beheerd onder de merknaam van de AccorHotels groep die deelnemen aan het Le Club AccorHotels loyaliteitsprogramma, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels. In dit verband zijn de hotels die niet beheerd worden onder de merknaam AccorHotels en opgenomen op de website www.accorhotels.com of op de AccorHotels mobiele applicatie en die partners kunnen zijn van Le Club AccorHotels, geen Deelnemende Hotels.

In aanmerking komend Verblijf: verwijst naar een verblijf in een Deelnemend Hotel waarmee een Gebruiker de Check-in Places kan bevestigen. Enkel het verblijf komt in aanmerking dat wordt gerealiseerd in een Deelnemend Hotel en dat het recht verleent om Le Club AccorHotels Punten te verdienen volgens de gebruikelijke bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels.

Gebruiker: verwijst naar elk Lid dat zich heeft ingeschreven en die over een Places-account beschikt, in overeenstemming met artikel 3.

2 DOEL EN AANVAARDING VAN DE AGV

De AGV hebben als doel om de voorwaarden te definiëren waaronder AccorHotels de Applicatie verstrekt en waar de Gebruikers gebruik van kunnen maken.

Elk gebruik van de Applicatie is zonder voorbehoud onderworpen aan de aanvaarding van de AGV die enkel inroepbaar zijn door AccorHotels en de Gebruikers. Ze geven uiting aan de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en AccorHotels met betrekking tot de Applicatie.

Voor het doel van het verstrekken van de Applicatie, behoudt AccorHotels zich op elk moment het recht voor om het geheel of een deel van de inhoud van de AGV te wijzigen. De nieuwe versies van de AGV gaan van kracht op de datum van hun uitgave. Belangrijke wijzigingen in de AGV worden via alle middelen aan de Gebruikers gemeld en zoals dit AccorHotels het best uitkomt en ze gaan van kracht vanaf deze kennisgeving.

3 INSCHRIJVING EN PLACES-ACCOUNT

  De account Places by Le Club AccorHotels (hierna: de "Places-account") is de interface van de Applicatie waarmee de Gebruiker met name:
 • - Check-ins Places kan realiseren en, indien gewenst, deze kan delen op de sociale netwerken;
 • - de status van zijn Check-ins Places kan raadplegen;
 • - het Schema kan raadplegen;
 • - de verkregen Badges en het aantal verdiende Le Club AccorHotels Punten met de Applicatie kan controleren;
 • - de activiteiten via de Applicatie van vrienden op het sociale netwerk Facebook kan bekijken;
 • - een vriend kan uitnodigen op het sociale netwerk Facebook om de Applicatie te gebruiken.
Het gebruik van de Applicatie is voorbehouden aan de Leden die zich hebben aangemeld om van de Places-account te kunnen profiteren.

De inschrijving is gratis. Ze is afhankelijk van het gebruik van de "Facebook Login" functionaliteit aangeboden door het sociale netwerk Facebook. Daartoe moet het Lid voorafgaand een account hebben aangemaakt op deze service beschikbaar op www.facebook.com. Het gebruik van de "Facebook Login" functionaliteit biedt toegang tot de Applicatie door de volgende gegevens in te voeren: naam, voornaam, foto bij het profiel van het Lid, leeftijd, geslacht, taal, land, andere openbare informatie en, als het hiertoe geen bezwaar maakt, het e-mailadres met zijn Facebook-account en zijn lijst met vrienden op het sociale netwerk Facebook.

  De inschrijving van het Lid gaat in nadat het de volgende gegevens in de Applicatie heeft ingevuld:
 • - zijn/haar gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van zijn/haar Facebook-account;
 • - vervolgens het kaartnummer dat overeenkomt met zijn/haar Le Club AccorHotels account.
Na het voltooien van de inschrijving wordt de Applicatie geassocieerd met Le Club AccorHotels account van het Lid. De Applicatie kan worden geassocieerd met slechts één Le Club AccorHotels account per keer. Alleen via deze Le Club AccorHotels account kunnen Le Club AccorHotels Punten geassocieerd met de Badges van de Places-account worden toegewezen.

4 BESCHRIJVING VAN DE APPLICATIE

De Applicatie stelt Gebruikers in staat om Check-ins Places uit te voeren tijdens een verblijf of na een in aanmerking komend Verblijf.

Om een Check-in Places uit te voeren, moet de Gebruiker naar de Places-account gaan en de instructies op het scherm volgen. De Check-in Places zijn automatisch zichtbaar voor alle andere Gebruikers van de Applicatie waarmee de gebruiker die de Check-in Places heeft uitgevoerd "vriend" is op het sociale netwerk Facebook.

Een Check-in Places moet worden uitgevoerd tussen de aankomst van de Gebruiker in het Deelnemende Hotel en het verstrijken van een termijn van zes (6) maanden vanaf de datum van het vertrek uit het hotel.

Het realiseren van een Check-in Places vervangt niet de gebruikelijke procedures met betrekking tot de aankomst van een Gebruiker in een hotel.

4.1 Bevestiging van Check-ins Places

Zodra de Gebruiker en Check-in Places heeft gerealiseerd, wordt de Check-in Places 'in behandeling' geplaatst om te worden bevestigd. Voor de betreffende Check-in Places wordt de status "in behandeling" in de Places-account weergegeven.

Om te worden bevestigd, dient de Check-in Places overeen te komen met een in aanmerking komend Verblijf. Als dit het geval is, zal het Lid een bijschrijving ontvangen van Le Club AccorHotels Punten overeenkomend met zijn/haar verblijf op zijn/haar Club AccorHotels account volgens de gebruikelijke voorwaarden in de Algemene Voorwaarden van Le Club AccorHotels. De bijschrijving geschiedt binnen 35 dagen na de bevestiging van de Check-in Places. In de Places-account gaat de betreffende Check-in Places over van de status "in behandeling" naar de status "bevestigd". Hierover wordt de Gebruiker via de Applicatie geïnformeerd.

Voor elk in aanmerking komend Verblijf kan slechts één Check-in Places per Gebruiker worden bevestigd.

De bevestiging van een Check-in Places leidt als zodanig niet tot het verdienen van Le Club AccorHotels Punten. Alleen het verkrijgen van een Badge in overeenstemming met artikel 4.2 kan leiden tot het verdienen van overeenkomstige Le Club AccorHotels Punten, zoals op het Schema omschreven.

4.2 Verkrijging van Badges

De Gebruiker krijgt verschillende Badges zodra zijn/haar bevestigde Check-in Places het hem/haar mogelijk maken om te voldoen aan de in het Schema gestelde voorwaarden.

Elke Badge kan slechts één keer door de Gebruiker worden verkregen. Een zelfde Check-in Places kan leiden tot de verkrijging van meerdere Badges.

Le Club AccorHotels Punten geassocieerd met de verkrijging van een Badge worden bijgeschreven op de Le Club AccorHotels account van de Gebruiker - binnen tien (10) dagen nadat de Badge is verkregen.

4.3 Sponsoring

Een Gebruiker kan een vriend sponsoren door hem/haar uit te nodigen om de Applicatie te gebruiken. Met deze sponsoring kunnen sponsors en gesponsorde vrienden geen extra Le Club AccorHotels Punten verdienen. Een sponsor kan zoveel mensen sponsoren als hij/zij dat wenst. Een persoon kan slechts één keer worden gesponsord.

4.4 Status van "ingezetene"

Wanneer voor een bepaald Deelnemend Hotel en op een bepaald moment een Gebruiker, onder de andere Gebruikers, over het grootste aantal bevestigde Check-ins Places beschikt, dan wordt hem/haar de ere-status van "ingezetene" van het betreffende hotel toegekend. Het verkrijgen van deze status geeft geen recht op extra Le Club AccorHotels Punten. De Gebruiker verliest deze status zodra een andere Gebruiker deze verkrijgt.

5 WIJZIGING OF AFSCHAFFING VANDE APPLICATIE

AccorHotels heeft het recht om op elk moment de gehele Applicatie of een deel ervan, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te schorsen of te stoppen.

6 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET LID

Elke inbreuk op de AGV door een Gebruiker, elk misbruik of frauduleus gebruik van de Applicatie of vervalsingen van gegevens, kan leiden tot schrapping zonder kennisgeving of vergoeding van de Places-account van de Gebruiker.

Deze schrapping geschiedt onverminderd eventuele maatregelen van AccorHotels jegens de Gebruiker.

7 ASSISTENTIE EN KLACHTEN

7.1 Verzoek om assistentie

Indien een Gebruiker aan de Places-account een nummer van een klantenkaart wenst toe te voegen die verschillend is van de klantenkaart die hij/zij aan het begin tijdens zijn/haar registratie heeft ingevoerd, dan kan de Gebruiker van AccorHotels hierbij assistentie ontvangen via het formulier dat toegankelijk is vanaf zijn/haar Le Club AccorHotels account op de website accorhotels.com.

7.2 Klachten

  Als een gebruiker van mening is dat:
 • - de Check-in Places niet werd bevestigd in overeenstemming met artikel 4,
 • of
 • - hij/zij niet Le Club AccorHotels Punten heeft ontvangen geassocieerd met de verkrijging van een Badge volgens de voorwaarden voorzien in het Schema,
dan kan de Gebruiker de correctie van de afwijking aanvragen door het formulier in te vullen dat toegankelijk is vanaf zijn/haar Le Club AccorHotels account op de website accorhotels.com.

Voor een bepaald verblijf zal geen enkele klacht in aanmerking worden genomen als deze meer dan zes (6) maanden na de datum van zijn/haar vertrek uit het Deelnemende Hotel wordt ingediend of wanneer het gaat om het verkrijgen van Le Club AccorHotels Punten geassocieerd met het verkrijgen van een Badge, meer dan zes (6) maanden na het verkrijgen van de betreffende Badge.

8 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig artikel 32 van de [Franse] wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is de Gebruiker ervan op de hoogte dat AccorHotels een automatische verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voert voor de goede werking van de Applicatie. De gevraagde gegevens in verband met de registratie van de Gebruiker zijn verplicht, met uitzondering van de gegevens met betrekking tot een mogelijke sponsoring. Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, zal AccorHotels niet in staat zijn om het verzoek van de Gebruiker in behandeling te nemen.

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft als doel de registratie voor de Applicatie te beheren, het verstrekken van de Applicatie aan de Gebruiker en het toekennen van Le Club AccorHotels Punten. AccorHotels is de ontvanger van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Voor het verstrekken van de Applicatie, dient AccorHotels deze gegevens door te geven aan haar dochteronderneming Pro-FID SAS, die belast is met het loyaliteitsprogramma van Le Club AccorHotels en de IT-services, met name door het bedrijf 909 C SAS.

Krachtens de artikelen 38 en volgende van de wet van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de hem/haar betreffende persoonsgegevens. Hij/zij kan zich tevens onder gegronde redenen verzetten tegen de verwerking ervan.

Om dit recht uit te oefenen, kan de Gebruiker een brief te sturen naar data.privacy@accor.com, waarin hij vermeldt dat zijn/haar verzoek betrekking heeft op de Applicatie Places by Le Club AccorHotels. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat in geval van de uitoefening van zijn/haar recht tot verwijdering of verzet, de Applicatie geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk voor hem/haar kan worden gemaakt.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM

De Applicatie en alle onderdelen daarvan, met name de teksten, foto's, illustraties, logo's en documenten zijn, tenzij anders vermeld, de exclusieve intellectuele eigendom van AccorHotels of van haar bedrijven.

Daarom is, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving, elke reproductie of weergave van het geheel of een deel van de Applicatie of de onderdelen ervan verboden, dit geldt ook met betrekking tot elke wijziging.

Alle logo's, merken, domeinnamen, productnamen en andere tekens die betrekking hebben op AccorHotels of een van haar dochterondernemingen en aanwezig in de Applicatie zijn en blijven de exclusieve eigendom van AccorHotels of haar dochterondernemingen. Het is ten strengste verboden om deze tekens te gebruiken, te reproduceren of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun eigenaar.

10 ONTBINDING VAN DE AGV

10.1 Op initiatief van de Gebruiker

De Gebruiker kan op elk moment beslissen om te stoppen met het gebruik van de Applicatie of deze van zijn/haar apparaat of van zijn/haar Facebook-account te verwijderen.

De Gebruiker kan ook verzoeken zijn/haar account te verwijderen door het formulier in te vullen toegankelijk vanaf zijn/haar Le Club AccorHotels account op de website accorhotels.com. Deze verwijdering leidt de facto tot de onmiddellijke ontbinding van de AGV.

10.2 Op initiatief van AccorHotels

Elk gebruik van de Applicatie dat in strijd is met de AGV, kan worden gesanctioneerd met de onmiddellijke verwijdering van de Places-account van de betrokken Gebruiker, de verwijdering van zijn/haar voordelen, van alle geregistreerde Check-in Places en vrijgegeven Badges, zonder dat de Gebruiker om welke reden dan ook aanspraak kan maken op enige vergoeding.

10.3 Gevolgen van de ontbinding

In alle gevallen leidt het verwijderen van de Places-account tot de onmogelijkheid om de Applicatie te gebruiken, alsook tot de verwijdering van alle bevestigde Check-ins Places en vrijgegeven Badges op de dag van deze verwijdering.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De AGV worden beheerst door de Franse wet, onverminderd de meer beschermende dwingende bepalingen die mogelijk van toepassing zijn in het land van de woonplaats van Gebruikers. De Gebruikers worden gewezen op de mogelijkheid van beroep in geval van een geschil over de AGV, een conventionele bemiddelingsprocedure of om het even welke andere alternatieve geschillenbeslechting.

Uitgever:

ACCOR SA, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van € 712.366.974, met het hoofdkantoor te 110 avenue de France, F-75013 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer RCS PARIS B 602 036 444, intracommunautair btw-nummer FR 93602036444 en ingeschreven bij het Franse register van reisbureaus en overige touroperators onder nummer IM091100035.

Tel.: +33 (0)1 45 38 86 00

Publicatiedirecteur: Emanuel Baudart

Websitebeheerder:

ONLINE SAS, een dochteronderneming van de Iliad-groep
PB 438
F75366 PARIJS CEDEX 08
FRANKRIJK
Tel.: 0899 173 788 (€ 1,35 per gesprek en € 0,34 per min)

X

Gebruik "PLACES" op de computer

Gebruik-Places-op-de-computer
Gebruik-Places-op-de-computer
Gebruik-Places-op-de-computer
 • 1 - Synchronisatie van de accounts

  Koppel uw Facebook account aan uw Le Club AccorHotels, Accor + of Accor Privileged Partners account om al uw activiteiten te volgen.

 • 2 - Check in

  Voor of na uw verblijf; het is uw beslissing

 • 3 - Bevestiging na check-in

  U krijgt bericht zodra uw check-in is gecontroleerd en gevalideerd.

X

Gebruik "PLACES" via de App

 • 1 - Synchronisatie van de accounts

  Koppel uw Facebook account aan uw Le Club AccorHotels, Accor + of Accor Privileged Partners account om al uw activiteiten te volgen.

 • 2 - Check in

  Voor of na uw verblijf; het is uw beslissing

 • 3 - Bevestiging na check-in

  U krijgt bericht zodra uw check-in is gecontroleerd en gevalideerd.

x

Ontdek alle Places badges

Badges basics

 • Welcomer vanaf de 1e check-in 50 Punten
 • Fan na 5 check-ins in verschillende hotels 300 Punten
 • Lover na 10 check-ins in verschillende hotels 500 Punten
 • Addict na 30 check-ins in verschillende hotels 1500 Punten
 • Collectionneur na 15 check-ins per kwartaal 1500 Punten
 • Addicted na 3 check-ins in hetzelfde hotel 300 Punten
 • Holiday Maker na 3 check-ins in een resort hotel 500 Punten
 • Like at home na 3 check-ins in een Adagio hotel 300 Punten
 • Collectionneur na deblokkering van 5 badges 500 Punten
 • Aficionado na deblokkering van 10 badges 1000 Punten
 • Ambassadeur na deblokkering van 15 badges 3000 Punten

Badges basics

 • Cosmopolite na 5 check-ins in 3 verschillende landen 200 Punten
 • World Citizen na 10 check-ins in verschillende landen 500 Punten
 • La vie en rose na 5 check-ins in een hotel in Parijs 200 Punten
 • Siam smile na 5 check-ins in een hotel in Thailand 200 Punten
 • Samba na 5 check-ins in een hotel in Brazilië 200 Punten
 • Oriental explorer na 3 check-ins in een hotel in China 200 Punten
 • London Style na 5 check-ins in een hotel in Londen 200 Punten
 • German Trip na 5 check-ins in een hotel in Duitsland 200 Punten
 • Australia na 5 check-ins in een hotel in Australië 500 Punten

Badges Hotels

 • Magnifique Traveler na 3 check-ins in Sofitel-hotels 800 Punten
 • Design your journey na 3 check-ins in een Pullman hotel 500 Punten
 • Memorable Traveler na 2 check-ins in een MGallery 500 Punten
 • Novotel relax na 3 check-ins in een Novotel hotel 200 Punten
 • Enthusiastic traveler na 3 check-ins in een Mercure hotel 150 Punten
 • Happy Traveler na 3 check-ins in een ibis styles 100 Punten

Badges Activity

 • spa lover na 3 check-ins in hotels met een Spa 300 Punten
 • Golf na 1 check-in in een golf hotel 500 Punten
 • Birdie na 2 check-ins in een golf hotel 300 Punten

Badges Events

 • Starting-blocks na 1 check-in tijdens de Olympische Spelen (in de betreffende stad) 100 Punten
 • Happy New Year na 1 check-in op 1 januari 100 Punten
 • Fashion Week na 1 check-in tijdens de fashionweek, in Londen, New York, Parijs of Milaan 100 Punten
 • Carnival na 1 check-in tijdens het festival in Rio, Nice of Venetië 100 Punten
 • Tennis grand slam na 1 check-in tijdens 1 Grand slam toernooi 100 Punten
 • Film festival na 1 check-in tijdens het festival van Deauville, Cannes, Cabourg, Los Angeles of Berlijn 100 Punten

Verblijf in een van onze hotels die deelnemen aan het programma, check in via de Places app en spaar badges en Le Club AccorHotels punten. Profiteer ervan, het is zo eenvoudig!

 • Verblijf in meer dan 2.800 hotels

 • Deblokkeer badges wanneer u incheckt

 • Verdien Le Club AccorHotels punten

Verblijf in een van onze hotels die deelnemen aan het programma, check in via de Places app en spaar badges en Le Club AccorHotels punten. Profiteer ervan, het is zo eenvoudig!

Capovaticano Resort Thalasso and Spa - MGallery Collection - Ricardi Tropea - Italië

Hoe werkt het?

 • STAP 1: CHECK IN

  Check in via de app tijdens of na uw verblijf.

 • STAP 2: BEVESTIGING

  Onze teams controleren de geldigheid van uw check-in. Ons team houdt u op de hoogte.

 • STAP 3: BELONING

  Spaar badges om Le Club AccorHotels punten te verdienen. U kunt zelfs "bewoner" van een hotel worden!

MIJN BELONINGEN

Bekijk al uw beloningen in uw profiel

 • Met elke check-in ontvangt u badges. Voor iedere badge kunt u punten verdienen.

 • Wereldreiziger, sportman of -vrouw of wellness verslaafde, ook voor u is er een badge:

  • Basics
  • World Location
  • Activity
  • Hotels
  • Events
 • De status "bewoner" is voorbehouden aan de persoon die het grootste aantal goedgekeurde checks-ins heeft in één van onze hotels.

DE VOORDELEN VAN DE APP

DE VOORDELEN VAN DE APP+

 • +

  Nodig uw vrienden uit via sms, e-mail, Facebook of Twitter om met u mee te doen! Wie verzamelt de meeste badges?

 • +

  Blijf op de hoogte van alle Le Club AccorHotels aanbiedingen dankzij uw Nieuws-feed.

Hoe u "PLACES" kunt gebruiken via de app

Hoe u "PLACES" kunt gebruiken op uw computer

Andere manieren om punten te sparen

Boek-Verblijf-Spaar
Boek, verblijf, spaar
Zoveel manieren om punten te sparen
Meer informatie
Word lid
Word nu lid van het programma en profiteer van al uw voordelen
Lid worden

Andere manieren om punten te sparen

Boek-Verblijf-Spaar
Boek, verblijf, spaar
Zoveel manieren om punten te sparen
Meer informatie
Word lid
Word nu lid van het programma en profiteer van al uw voordelen
Lid worden
Actuele aanbiedingen
Actuele aanbiedingen
Spaar extra punten met een van onze aanbiedingen.
Boek nu
Aanbiedingen van onze partners
Onze partners
Spaar nog meer Le Club AccorHotels punten dankzij bij onze partners.
Profiteer nu